مدل سازی دینامی کی نقش سرمایه گذاران خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری صنعت زیست فناوری ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 638

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC03_031

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش، مدل سازی نقش سرمایه گذار خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری صنعت زیست فناوری و دارو ایران است. روش انجام این پژوهش، روش سیستم دینامیک ۴ است. به منظور رسیدن به هدف تحقیق، ابتدا بامطالعه ی مقالات علمی در زمینه اکوسیستم نوآوری، سرمایه گذار خطرپذیر، سیستم های پویا و کاربردشان در اکوسیستم های نوآوری و صنعت زیست فناوری و جمع بندی مطالعات، چهار بازیگر کلیدی در صنعت زیست فناوری ایران شناسایی شدند و در مدل درنظرگرفته شدند. این بازیگران شامل سرمایه گذار خطرپذیر، تیم متخصص، مشتریان و محصول شرکت، می شوند. سپس با بررسی روابط علت و معلولی بین این متغیرها و تعیین روابط ریاضی بین متغیرها و ترسیم نمودار حالت- جریان با استفاده از نرم افزار vensim، مدل سازی دینامیکی ارائه شد. پس از اجرا و اعتبارسنجی مدل، چهار سیاست بهینه سازی هزینه ها، افزایش سرمایه گذاری اولیه، افزایش تیم متخصص و استراتژی ترکیبی موردبررسی قرار گرفتند و با توجه به نتایج شبیه سازی استراتژی ترکیبی بیشترین تاثیر در درآمد شرکت و رشد سرمایه سرمایه گذار خطرپذیر در ده سال آتی دارد.

نویسندگان

زهرا حسینی افضل

کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، مهندسی صنایع، گرایش مدیریت مهندسی

امیر البدوی

استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، رشته تخصصی: مهندسی فناوری اطلاعات

نسیم نهاوندی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، رشته تخصصی: سیستم های اقتصادی و اجتماعی