نقش عملکرد حراست در ایجاد عدالت و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAM09_003

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عملکرد حراست در ایجاد عدالت و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان در شهرداری شهرگرمسار بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان شهرداری گرمسار بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد۱۵۱ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری طبقه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های محققساخته برگرفته از مبانی نظری تحقیق متناسب با جامعه آماری و براساس مدل تراقوئی و همکاران (۱۳۹۵) برای متغیرعملکرد حراست و مدل نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) برای متغیرهای اعتماد و عدالت سازمانی، بر پایه طیف لیکرت بوده کهبرای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده که به ترتیب برابر ۰/۹۷۱ و ۰/۹۶۸ محاسبه شد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد حراست بر ایجاد اعتماد و عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری گرمسار تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

محمد رستمی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ایران

محسن عبدوس

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

امین صفری

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد گرمسار