اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بازداری هیجانی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 499

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC01_007

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بازداری هیجانی، مادران دارای کودک مبتلا به سرطان بودهاست. برای رسیدن به این هدف جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک مبتلا بیماری سرطان مراجعه کننده بهبیمارستان مفید منطقه ۳ تهران ( آبان و آذر ۹۸ ) میباشد که از این تعداد براساس نمونه گیری در دسترس ۳۰ نفر در دوگروه آزمایشی ( ۱۵ نفر) و گروه کنترل ( ۱۵ ) به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین خرده مقیاس هایسیستم بازداری رفتاری در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی با حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بینمیانگین تعدیل شده سیستم بازداری رفتاری بر حسب گروه در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلیبر اساس این یافته ها می توان گفت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پسآزمون باعث افزایش نمرات سیستمبازداری رفتاری در مادران در گروه آزمایش شده است.

کلیدواژه ها:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، بر بازداری هیجانی مادران ، کودک مبتلا به سرطان

نویسندگان

فرنوش عبداللهی سیاهکلده

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

وحید خوش روش

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن