اثر بخشی معنویت درمانی بر رضایت مندی از زندگی بیماران مبتلا به سرطان با توجه به نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC04_022

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

چکیده مقاله:

قرار گرفتن در معرض بیماری های مزمن تعادل جسمی، روان، اقتصادی، ارتباطی، احساسی و عاطفی فرد . مراقب اولیه ی بیمار را بر هم زده و اعضای یک خانواده را با مسائل جدیدی رو به رو می سازد که از مسائل روزانه ی معمول متفاوت هستند. فردی که تشخیص بیماری برای او مقرر شده رنج جسمی و روانی بیش تری را نسبت به سایر اعضای خانواده ی خود متحمل می شود. در این بین وجود حمایت های اجتماعی از جمله خدمات روان شناختی به بیمار و مراقب اولیه ی او برای افزایش عواطف مثبت و کم کردن عواطف ناخوشایند ضروری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان در شهر تهران در سال بوده است. جامعه ی آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان شهر تهران که به منظور درمان در بیمارستان بستری بودند و روش نمونه گیری به صورت در دسترس و داوطلبانه بوده است. تعداد ۲۰ نفر به عنوان نمونه ی آماری در این پژوهش مشارکت کردند. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بوده است. اعضای گروه آزمایش تحت مشاوره ی معنویت درمانی در مدت حضور در بیمارستان قرار گرفتند. تمام افرادی که در هر دو گروه مشارکت داشتند پرسشنامه ی رضایت از زندگی دینر را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره فرضیه ی دوم رد شد یعنی اثر با واسطه ی معنویت درمانی بر رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان معنی دار نبود. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس یک طرفه فرضیه ی اول مبنی بر اثر مستقیم و بی واسطه ی معنویت درمانی بر رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان تایید شد.