بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای، ابرازگری هیجانی و ابعاد شخصیت با تحمل پریشانی در زنان خیانت دیده شهرستان بروجرد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC04_024

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای، ابرازگری هیجانی و ابعاد شخصیت با تحمل پریشانی در زنان خیانت دیده شهرستان بروجرد بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان متاهل و خیانت دیده شهر بروجرد در سال ۱۴۰۲ می شد که به مراکز مشاوره این شهر مراجعه کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مطالعه حاضر پرسشنامه های جبران افراطی یانگ رای (۱۹۹۴)، راهبردهای اجتناب یانگ رای (۱۹۹۴)، ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (۱۹۹۰)، شخصیت هگزاکو (۲۰۰۴) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (۲۰۰۵) بود. داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با نرم افزار SPSS-۲۱ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تحمل پریشانی با سبک های مقابله ای، ابرازگری هیجانی و ابعاد شخصیت رابطه معنی داری دارد (P<۰/۰۵). در نتیجه توجه به این مولفه ها در زنان خیانت دیده حائز اهمیت می باشد که بهتر است مسئولین این حوزه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

نویسندگان

عاطفه شجاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

مهدی یوسفوند

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران