ارایه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF05_090

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

در ایران با افزایش تعداد خودروها، ترافیک هر روز سنگین تر می شود. عمدتا راه حل های ارایه شده از سوینهادهای مختلف بر اساس تامین اهداف سازمان مربوطه انجام شده و نتایج مطلوبی در برنداشته است. هدف ازاین تحقیق، ارایه مدلی جامع از عوامل تاثیرگذار بر ترافیکی گامی برداشته شود. روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است که بر اساس آن شاخص ها و مولفه های موثر بر ترافیک شناسایی شده و پس از توسعه مدلاولیه با روش استقرایی، مفاهیم و فرضیه های تازه ای تدوین گردیده و بر مبنای آنها مدل تکمیل و با داده هایواقعی آزمایش شده است. عوامل موثر بر ترافیک عبارت است از: مدیریت بر سفرهای شهری، مدیریت برپارکینگ ها، مدیریت ناوگانی و شبکه حمل و نقل عمومی، مدیریت بر فرهنگ سازی ترافیک، مدیریت برشهرسازی، مدیریت بر اورژانس ها، مدیریت شبکه ترافیک، مدیریت بر استاندارد سازی، نصب و نگهداریخدمات ترافیکی، مدیریت مکانیزه ترافیک، مدیریت بر مهندسی ترافیک، مدیریت بر تحقیق و توسعه. پیش ازآزمون روابط علی توسط لیزرل مولفه های به کار رفته در مدل مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی بررسی گردیدکه وجود مولفه های یازده گانه برآمده از متغیرهای تحقیق را تایید نمود. مقادیر ستون های «میزان اشتراکمتغیرها» و «همبستگی متغیرها با مولفه مربوط» نشان داد اولا متغیرها به اندازه کافی برازش شده اند و ثانیا بینهر متغیر با مولفه مربوط همبستگی مطلوبی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت یکپارچه حمل و نقل ، ترافیک شهری ، شهرداری بجنورد

نویسندگان

مهدی حمیدی

کارمند شهرداری بجنورد

جواد فیروزه

کارمند شهرداری بجنورد