بازآفرینی پایدار محله پنبه ریسه شهر قزوین با تاکید بر راهبرد محرک توسعه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-3-26_001

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

چکیده مقاله:

در حال حاضر، سیستم پویای شهرها پیوسته در حال تغییر و تحول است و این امر سبب رو به رو شدن با مسائلی همچونبافت های ناکارآمد شهری می شود. این بافت ها یا هسته های قدیمی شهرها بوده که به مرور زمان دچار فرسودگی وعدم کاراییشده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته اند. از این رو اکنون با مسائلبسیاری رو به رو بوده و این مشکلات را به سایر نقاط شهر نیز انتقال می دهند. بازآفرینی شهری از جمله راهکارهایی است کهبه واسطه ی رویکردها و راهبردهای مختلفی که در دل خود جای داده است به کاهش و رفع این معضلات می پردازد. تحقیقحاضر به موضوع بازآفرینی پایدار شهری با تاکید بر راهبرد محرک توسعه می پردازد که محله ی پنبه ریسه در منطقه ۲ شهرقزوین، به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، مصاحبه و برداشت های میدانی و روش تجزیه و تحلیلدر این تحقیق، تحلیلی- توصیفی و با استفاده از تکنیک جدول سوات بوده که پس از برداشت های میدانی در محله، در قالبمعیارهای چارچوب نظری در ابعاد کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی شده است. نتایجحاصل از تجزیه و تحلی در همه ی ابعاد نشاب می دهد که محله از مشکلات و معضلاتی در برخی نقاط آب، رنج می برد. نتیجه هایکه در این تحقیق حاصل شده، با توجه به مبانی نظری تحقیق و چشم انداز به دست آمده، به بیان اهداف کلان، راهبردها وسیاست های اجرایی در جهت بازآفرینی پایدار با راهبرد محرک توسعه و در نهایت به دنبال تدوین راهکارها، به ارائه ی گزینه یپیشنهادی بهینه در راستای تحقق اهداف پژوهش منجر شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه اسماعیلی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

مجید زارعی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

ملیحه باباخانی

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین