شناسایی راهبردهای توانمندسازی محلات با تاکید بر شورایاری ها مبتنی بر تحلیل عاملی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF06_045

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1400

چکیده مقاله:

نظام تصمیمگیری شهری، به عنوان یک سیستم باز، دارای اهداف، محیط و منابع و شیوه های خاص اجرایی است. چنانچه هریک از این عوامل به عللی به رکود کشیده شود سیستم دچار اختلال گردیده، نمیتواند به عملکرد بهینه خود بپردازد، انتخاب هر سیاستی برای اداره شهر، پیامدها و نتایجی دارد که لازم است مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند. این موضوع، نیازمند بررسی و مطالعات جوانب مختلف سیاست مورد نظر است. با این وجود باید قوانین مدیریت شهری به مساله مهم اندازه شهر و جایگاه آن در نظام سلسله مراتب شهری توجه داشته باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر، با هدف شناسایی راهبردهای توانمندسازی محلات با تاکید بر شورایاری ها مبتنی بر تحلیل عاملی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)، صورت گرفت . این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن، بوسیله اساتید و خبرگان شورایاری بررسی گردید، انجام شد و با تغییراتی جزئی در آن، پرسشنامه مورد اعتماد (روا) واقع شد، و برای بررسی پایایی آن، پرسشنامه مذکور، در بین ۱۵ نفر از جامعه آماری توزیع، و آلفای کرونباخ کل (۰/۷۶۱) محاسبه گردید و مقدار بدست آمده برای ابعاد و کل پرسشنامه قابل قبول واقع شد. جامعه آماری پژوهش، تصمیم گیرندگان شورایاری های محلات شامل مدیران و اعضای هیئت رئیسه می باشند که نامحدود هستند؛ با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۲۰ عدد تخمین زده شد که در نهایت با پخش بیشتری پرسشنامه ۳۶۰ پرسشنامه سالم مورد تحلیل واقع شد. روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی بوده است و روش آماری مورد استفاده برای واکاوی داده ها، تحلیل عاملی اکتشافی بوده است. نتایج پژوهش، نشان داد راهکارهای موثر در سه دسته راهکارهای درون سازمانی، راهکارهای برون سازمانی و راهکارهای واسط دسته بندی شد، نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای عوامل درون سازمانی، عوامل واسط و عوامل برون سازمانی به ترتیب بالاترین تا پائین ترین اهمیت را از نظر میانگین دارا هستند

کلیدواژه ها:

شورایاری های محلات شهرستان زنجان ، توانمندسازی شورایاری ، شهرداری زنجان

نویسندگان

شهلا اجل افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد . مدیریت بازرگانی بین الملل. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

سعید مرادی

استادیار گروه علوم ترببتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

فرزاد آسایش

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

فاطمه نادعلیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل ، دانشگاه ازاد واحد الکترونیک