ارائه یک روش نوین به منظور تناظریابی تصاویر مرئی و حرارتی مبتنی بر سیستم فازی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GTCSEUD01_054

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از تصاویر حرارتی به علت ویژگی های منحصر به فرد آن، همچون امکان کار در شرایط خاص محیطی مانند دود و غبار، آلودگی و نور کم افزایش یافته است. سنجنده های حرارتی در علوم مختلف به همراه سایر سنجنده ها همچون دوربین های مرئی، بر روی سکوهای زمینی، هوایی و فضایی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از پردازش های اولیه در استفاده از داده های چند سنسورمانند داده های حرارتی و مرئی، برقراری ارتباط هندسی بین تصاویر حاصل آن دو، از طریق تناظریابی می باشد. با توجه به کاربرد فراوان تصاویر حرارتی و مرئی در کنار یکدیگر، تناظریابی این دو از پردازش های مهم در پروژه های مختلف خواهد بود. تفاوت ویژگی و ماهیت بین دو تصویر، سبب ایجاد چالش هایی در تناظریابی گشته است. در این مقاله، چالش های موجود بررسی و با ارائه روشیجدید به کاهش این چالش ها پرداخته شده است. روش تناظریابی ارائه شده، روشی عارضه مبنا بوده که مبتنی بر سیستم فازی می باشد و در آن به طور همزمان، از چهار توصیف گربافت، عملگر استخراج گوشه، پارالاکس هندسی و هبستگی جهت تعریف ویژگی های عوارض استفاده شده است. داده های مورد مطالعه، تصاویر حرارتی و مرئی اخذ شده از منطقه صنعتی چرمشهر ورامین می باشد که نتایج مطالعاتی بر روی آنها نشان می دهد که روش فازی ارائه شده، با ۸۹/۴۷ درصد پارامتر صحت، بیشترین مقدار تشخیص نقاط متناظر صحیح و با ۵/۲۶ درصد پارامتر خطا، کمترین مقدار خطا را در مقایسه با روش های مورد مطالعه در این تحقیق، یعنی روش های زیفت، سرف و فست، داشته است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نیلوفر جاویدی

دانشجوی دکترای مهندسی نقشه برداری، فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران

علی رحیمی اتانی

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری، فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران