بررسی رابطه انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه شهر مشهد در دوران قرنطینه خانگی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 756

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA01_044

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و محدودیتهای به وجود آمده ناشی از آن، دانش آموزان در هنگام تحصیل با شرایط مشکلساز اجتماعی و آموزشی در کلاس، خانه و اجتماع مواجه شدهاند که میتواند به شکست آنها در مدرسه منجر شده و زندگی آینده آنها را با ضعف و ناتوانی مواجه سازد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انعطافپذیری شناختی و ذهن آگاهی با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه شهر مشهد در دوران قرنطینه خانگی میباشد.جامعه آماری پژوهش،دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقاطع متوسطه شهر مشهد ۱۲۵) دختر و ۱۲۵ پسر) میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال،فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز به عنوان مقیاس های جمع آوری داده های این پژوهش به کار رفتند و داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میان انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی با تاب آوری تحصیلی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و مولفه های، جایگزین برای رفتارهای انسانی، راه حلهای جایگزین و ذهن آگاهی، پیشبین معناداری برای تاب آوری تحصیلی بودند.این پژوهش نشان داد که در افراد دارای انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی بالاتر تاب آوری تحصیلی بیشتری وجود دارد و از آنجا که انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی قابلیت خوبی برای پیش بینی تاب آوری تحصیلی دارند؛میتوان با بررسی راهبردهای موثر بر افزایش آنها ،تاب آوری تحصیلی را در دانش آموزان بهبود بخشید.

نویسندگان

حسین آشیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

ثنا نوری مقدم

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان