جایگاه همبستگی مرزی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس در امنیت ملی ایران بعد از جنگ سرد «رهیافت ژئوپلیتیک یا قدرت محور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-6-3_004

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در سطح بینالمللی خلیجفارس به دلیل اهمیت فوقالعادهاش در تامین انرژی جهان، وابستگی صنایع پیشرو و کشورهای توسعهیافته به این ماده حیاتی، به شدت مورد توجه این قدرتها میباشد. تنگه هرمز تنها خروجی خلیجفارس است و از آنجا که همه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به صدور نفت از خلیجفارس وابستهاند و بیش از نیمی نفت مورد نیاز جهان باید از تنگه هرمز بگذرد، این تنگه اهمیت بینالمللی دارد. ایران بزرگترین کشور خلیجفارس است و بیشترین گستره جغرافیایی و مواضع حفاظتی را در این منطقه دارد به این دلیل تنگه هرمز از اهمیت بسیاری برخورد دار است و در حقیقت دروازه ارتباط ایران با منطقه و جهان شمرده میشود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که ژئوپلیتیک تنگه هرمز چه مزایایی برای منافع و امنیت ایران در منطقه خلیجفارس و جهان دارد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که تنگه هرمز در دهانه خلیجفارس موقعیتی را در اختیار ایران قرار داده که در تمامی معادلات و محاسبات ژئوپلیتیکی توسط کشورهای مختلف در مورد موازنه قدرت منطقهای ما، مورد ارزیابی و توجه قرار میگیرد. همچنین تنگه هرمز میتواند عامل وحدتبخش و زمینهساز همبستگی مرزی بین ایران و کشورهای منطقه خلیجفارس باشد. از سوی دیگر امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی با اقتصاد کشورهای صنعتی گره خورده و امنیت این تنگه را به شکل یک چالش بزرگ و راهبردی برای اقتصاد جهان و تامین امنیت انرژی جهان درآورده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سروش امیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

جواد کیانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

قادر عبدالعلی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین