شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMS-9-33_009

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

همراستایی استراتژیک بازاریابی و فناوری اطلاعات از اولویتهای سالهای اخیر مدیران است که باید جهت دستیابی به عملکرد بهینه در حوزه بازاریابی دیجیتال موردتوجه واقع شود. بهکارگیری فناوری اطلاعات به شیوهای شایسته و در توازن با استراتژیهای بازاریابی بهمنظور مرتفعسازی نیازهای بازاریابی تاکید اصلی همراستایی استراتژیک بازاریابی و فناوری اطلاعات است. علیرغم رشد سرمایهگذاریها در حوزه فناوریهای بازاریابی و ضرورت همراستایی استراتژیک در این حوزه، تاکنون در ادبیات همراستایی به شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات پرداخته نشده است و مورد غفلت واقع شده است. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها جهت بهبود بازدهی سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات در حوزه بازاریابی بوده است. پژوهش در دو مرحله با رویکرد آمیخته صورت پذیرفته است. در مرحله اول بهمنظور شناسایی و استخراج عوامل از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان از رویکرد کیفی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بهرهگرفته شده است. در مرحله دوم بهمنظور وزندهی و اولویتبندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک BWM بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه خبرگان دانشگاهی در حوزه مرتبط با تحقیق و مدیران ارشد باتجربه در حوزه بازاریابی و فناوری اطلاعات در سازمانهای دارای واحد بازاریابی دیجیتال میباشند که بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیدند. یافتههای پژوهش دربرگیرنده ۷ عامل حمایت و پشتیبانی مدیر ارشد بازاریابی، قابلیتهای فناوری اطلاعات، مشارکت/ارتباطات، حکمرانی، شایستگیهای بازاریابی، مهارتها/نیروی انسانی و عوامل رقابتی است که از میان آنها، مشارکت/ ارتباطات بیشترین وزن و اهمیت را به خود اختصاص داده است و عوامل رقابتی/ محیطی با کمترین وزن، کماهمیتترین عامل بودهاند.

کلیدواژه ها:

همراستایی استراتژیک ، همراستایی استراتژیک بازاریابی و فناوری اطلاعات ، تکنیک بهترین- بدترین

نویسندگان

مونا جامی پور

ضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س)، ضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران. (نویسنده مسئول). monajami@ut.ac.ir،

سید محمدباقر جعفری

عضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

مهناز حسین زاده

عضو هیئتعلمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اقدس سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ذوالفقارخانی، نسرین، فیض، داود. (1395). تأثیر ویژگی‌های اطلاعات در زنجیره ...
 • استراوس، آنسلم، کربین، جولیت.(1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ ...
 • Ariker, M., Harrysson, M., & Perrey, J. )2014(. Getting the ...
 • Berisha-Namani, M. (2013). Information technology, internet, and marketing. " International ...
 • Brierley, J., & Bruckmann, M. (2018). The Impact of Strategic ...
 • Chan, Y. E., Sabherwal, R., & Thatcher, J. B. (2006). ...
 • Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Benitez-Amado, J., & Kou, ...
 • Dong, X., Liu, Q., & Yin, D. )2008(. Business performance, ...
 • Grover, V., & Segars, A. H.) 2005). An empirical evaluation ...
 • Hooper, V. A. (2006). The impact of the alignment between ...
 • Jamporazmey, M., Zehtabi, M., & Nejati, M. (2011). Productivity paradox ...
 • Jami Pour, M., Matin, H. Z., Yazdani, H. R., & ...
 • Olowu, D. (2002). Introduction-governance and Public administration in the 21st ...
 • Panda, S., & Rath, S. K. (2018). Strategic IT-business alignment ...
 • Peterson, M., Koch, V., Gröne, F., & Vo, H. T. ...
 • Rezaei, J. (2015), “Best-worst multi-criteria decision-making method”, Omega, Vol. 53, ...
 • Rezaei, J., Nispeling, Th., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016), ...
 • Sardana, D., Terziovski, M., & Gupta, N. (2016). The impact ...
 • Shao, Z. (2019). Interaction effect of strategic leadership behaviors and ...
 • Sleep, S., & Hulland, J. (2018). Is big data driving ...
 • Tallon, P. P., & Pinsonneault, A. (2011). Competing perspectives on ...
 • Taylor, J., & Vithayathil, J. (2018). Who delivers the bigger ...
 • Vatharkar, S., Gao, P., & Fomin, V. (2018). Factors Affecting ...
 • Viljoen, J. J. (2016). Digital business strategy: IT and marketing ...
 • Wehmeyer, K. (2005). Aligning IT and marketing—The impact of database ...
 • Whitler, K., Boyd, D. E., & Morgan, N. A. (2017). ...
 • Wu, S. P. J., Straub, D. W., & Liang, T. ...
 • Xiang, Z., Magnini, V. P., & Fesenmaier, D. R. (2015). ...
 • Zhou, N., & Guillén, M. F. (2019). Institutional complementarities and ...
 • Gable, G. (2010). Strategic information systems research: An archival analysis. ...
 • Ramón-Jerónimo, M., & Herrero, I. (2017). Capturing firms’ heterogeneity through ...
 • Wehmeyer, K. (2005). Aligning IT and marketing—The impact of database ...
 • منابع اینترنتی##Accenture. Customer experience as a competitive advantage, (2014),available in: ...
 • Accenture, Cutting across the CMO-CIO divide, (2014), available at: https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/global/pdf/dualpub_10/accenture-interactive-cutting-across-the-cmo-cio-divide-pdf.pdf ...
 • Campaignmonitor. 58 Mind-Blowing Digital Marketing Stats You Need to Know,)2019), ...
 • Dupre, E. Forrester's Three-Step Recipe for CMO, CIO Alignment, (2014), ...
 • Gartner. Gartner Says Global IT Spending to Grow 1.1 Percent ...
 • Gartner. 8 Top Findings in Gartner CMO Spend Survey 2018-19, ...
 • Gelston. S. Who's Your Buddy? CIOs and CMOs Forming Effective ...
 • Hartman, G. A.  How CMOs and CIOs can work together ...
 • Council, C. M. O. Big Data’s Biggest Role: Aligning The ...
 • Council, C. M. O. Driving Revenue Through Customer Relevance, Aligning ...
 • Techrasa. Digital Ad Spending in Iran Accounts for More Than ...
 • نمایش کامل مراجع