CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها

عنوان مقاله: شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها
شناسه ملی مقاله: JR_IMS-9-33_009
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

مونا جامی پور - ضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س)، ضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران. (نویسنده مسئول). monajami@ut.ac.ir،
سید محمدباقر جعفری - عضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
مهناز حسین زاده - عضو هیئتعلمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
اقدس سلیمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

خلاصه مقاله:
همراستایی استراتژیک بازاریابی و فناوری اطلاعات از اولویتهای سالهای اخیر مدیران است که باید جهت دستیابی به عملکرد بهینه در حوزه بازاریابی دیجیتال موردتوجه واقع شود. بهکارگیری فناوری اطلاعات به شیوهای شایسته و در توازن با استراتژیهای بازاریابی بهمنظور مرتفعسازی نیازهای بازاریابی تاکید اصلی همراستایی استراتژیک بازاریابی و فناوری اطلاعات است. علیرغم رشد سرمایهگذاریها در حوزه فناوریهای بازاریابی و ضرورت همراستایی استراتژیک در این حوزه، تاکنون در ادبیات همراستایی به شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات پرداخته نشده است و مورد غفلت واقع شده است. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها جهت بهبود بازدهی سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات در حوزه بازاریابی بوده است. پژوهش در دو مرحله با رویکرد آمیخته صورت پذیرفته است. در مرحله اول بهمنظور شناسایی و استخراج عوامل از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان از رویکرد کیفی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بهرهگرفته شده است. در مرحله دوم بهمنظور وزندهی و اولویتبندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک BWM بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه خبرگان دانشگاهی در حوزه مرتبط با تحقیق و مدیران ارشد باتجربه در حوزه بازاریابی و فناوری اطلاعات در سازمانهای دارای واحد بازاریابی دیجیتال میباشند که بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیدند. یافتههای پژوهش دربرگیرنده ۷ عامل حمایت و پشتیبانی مدیر ارشد بازاریابی، قابلیتهای فناوری اطلاعات، مشارکت/ارتباطات، حکمرانی، شایستگیهای بازاریابی، مهارتها/نیروی انسانی و عوامل رقابتی است که از میان آنها، مشارکت/ ارتباطات بیشترین وزن و اهمیت را به خود اختصاص داده است و عوامل رقابتی/ محیطی با کمترین وزن، کماهمیتترین عامل بودهاند.

کلمات کلیدی:
همراستایی استراتژیک, همراستایی استراتژیک بازاریابی و فناوری اطلاعات, تکنیک بهترین- بدترین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1189675/