بررسی شیوه های تامین مالی پروژه های توسعه شهری با تاکید بر بهره کیری از مشارکت عمومی و بخش خصوصی در پروژه های اجتماعی و شهری شهرداری تبریز

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 637

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASULW06_092

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه های تامین مالی پروژه های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از مشارکت عمومی وبخش خصوصی در پروژه های اجتماعی و شهری شهرداری تبریز تهیه و تدوین شده است . تعداد پرسشنامه های مورد قبولجمع آوری شده , متناسب با حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران , 162 فقره بوده است. پرسشنامه های یادشده بهصورت تصادفی در دسترس میان مدیران و کارشناسان در شهرداری تبریز توزیع شده است. در این مطالعه 3 فرضیه مطرحگردید و همگی آنها اثبات شد . یافته های تحقیق نشان داد که منابع درآمدی و تامین مالی کنونی شهرداری تبریز به طورکلی ناپایدار است . به عبارتی شهرداری تبریز با روش ناپایدار کسب درآمد میکن . به خصوص در پروژه های اجتماعی وفرهنگی مربوط به شهر تبریز . بررسی های انجام شده حاکی از آن است که برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی و تامینمالی برای شهرداری تبریز , بایستی از دریافت سهم مناسبی از مالیات دولتی , دریافت بهای خدمات,تامین مالی از طریقخصوصی سازی خدمات, دریافت انواع عوارض شهری , مالیات بر املاک و دارایی (عوارض نوسازی) استفاده کرد. همه اینروش های درآمدی و تامین مالی در شهرداری قابل بکارگیری و اجرا می باشند. بنابراین برخلاف مطالعات قبلی کهپایدارترین نوع درآمد را عوارض نوسازی و مالیات بر املاک (به عنوان اصلی ترین مالیات محلی برای تامین هزینه هایشهرداری) می دانسته اند , این پژوهش نشان می دهد که دریافت سهم مناسبی از مالیات های دولت در مخصوصا در قالبمالیات بر ارزش افزوده بریا شهر تبریز پایداری بیشتری نسبت به عوارض نوسازی دارد . از این جهت که در خال حاضر بهلحاظ موقعیت اقتصادی مردم و همگیری کرونا دریافت عوارض نوسازی از شهروندان تبریزی با مشکلاتی همراه است.مثلا قیمت ملک به درستی تعیین نشده و یا به لحاظ افزایش قیمت ملک به درستی در سامانه املاک درج نشده است و یابرخی از شهروندان از نظر اقتصادی قادر به پرداخت آن نمی باشند . گرچه در سایر کلانشهرهای دنیا مالیات بر املاک ودارایی پایدارترین نوع درآمد است.

کلیدواژه ها:

تامین مالی ، درآمدناپایدار و پایدار ، پروژه های اجتماعی و شهری ، مشارکت عمومی و خصوصی

نویسندگان

امیررضا حرمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ، گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز