مقایسه ی نیازهای بنیادین روانشناختی و سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن بین دانشجویان تک والد و عادی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 373

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA01_040

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی نیازهای بنیادین روانشناختی و سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن بین دانشجویان تک والد وعادی دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونه ی این پژوهش شامل 172 دانشجو بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند.طرح پژوهش علّی-مقایسه ای بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی نیازهای بنیادین روانشناختی دسیو ریان (2000) و پرسشنامه ی سبک های دلبستگی هازن و شیور (1987) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندراهه (MANOVA) تحلیل شد. نتایج نشان داد که نیاز بنیادین شایستگی در دانشجویان با والدین عادی بیشتر از دانشجویانتک والد است. و نمره ی دانشجویان دختر در نیاز شایستگی به صورت معنی داری بیشتر از دانشجویان پسر است. و تنها در سبکدلبستگی ناایمن دوسوگرا بین دانشجویان دختر و پسر تک والد و عادی تفاوت معنی داری مشاهده شده است. در مابقی مؤلفه هاتفاوتی مشاهده نشده است. همچنین با کمی اغماض در سطح (P>0/05) در مؤلفه ی سبک دلسبستگی ناایمن اجتنابی ودوسوگرا بین دانشجویان تک والد و دانشجویان با والدین عادی تفاوت معنی داری مشاهده شده است. نمرهی مؤلفه ی سبکدلسبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا در دانشجویان تک والد بیشتر از دانشجویان با والدین عادی است. و نمره ی دانشجویانپسر در سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و متغیر سبک های دلبستگی بیشتر از دانشجویان دختر است. بنابراین می تواننتیجه گرفت که در نیازهای بنیادین روانشناختی و سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن بین دانشجویان عادی و تک والد تفاوتمعناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نیازهای بنیادین روانشناختی ، سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن ، دانشجویان تک والد

نویسندگان

زهرا اخوی ثمرین

استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

سمانه خزاعی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

نغمه ترابی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران