بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها (مورد مطالعه: شهر کانی دینار استان کردستان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA11_022

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

چکیده مقاله:

امروزه، بیش از 72 درصد مردم کشور ساکن شهر هستند و شهرداري ها به این تعداد جمعیت، روزانه بالغ بر 320 نوع خدمت متمایز ارائه می دهند. بزرگ ترین معضل پیش روي شهرداری ها به عنوان سازمان هاي خدمات رسان، مسئله مالی است. یکی از شهرداري هاي کوچک کشور، شهرداري شهر کانی دینار است. شهر کانی دینار در بخش مرکزي شهر مریوان قرار دارد و با جمعیتی بالغ 14663 نفر، از نظر جمعیتی، سومین شهر شهرستان مریوان است. محدودیت و کمبود منابع مالی و فرصت هاي محدود تأمین منابع وجه، ویژگی مشترك بیشتر شهرداري هاي شهرهاي کوچک و عمدهترین دغدغه مدیران شهري است. مشکلات مالی این شهرها، از نبود منابع مالی پایدار، وابستگی شدید به منابع دولتی و منابع غیرمحلی و عدم توازن هزینه و درآمد، سرچشمه می گیرد.این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و اکتشافی است. در این پژوهش، وضعیت درآمدي شهرداري کانی دینار طی سال هاي اخیر و نیز درآمدهاي شهرداري و تغییرات آنها را با استفاده از شاخص هاي پایداري بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. در مجموع با نظر گرفتن هر دو روش رتبه بندي پایداري ریزکدهاي درآمدي میتوان گفت بیشترین تأثیر گذاري را شاخص هاي انعطاف پذیري و سپس تداوم پذیري در پایداري و تأمین مالی شهرداري کانی دینار داشته اند اما به نسبت دو شاخص دیگر، در چگونگی تأمین مالی شهرداري شبستر براي شاخص مطلوبیت توجه بسیار کمتري شده است.

نویسندگان

دارا رحمتیار

شهرداری مریوان

جمال عادل

شهرداری مریوان

زانیار امینیان

شهرداری مریوان

سیران اوکی

شهرداری مریوان