اثر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خواص بیومتری چوب بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس مرکزی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFCCONF01_014

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399

چکیده مقاله:

بلوط ایرانی Quercus brantii دارای بیشترین پراکنش در بین گونه های درختی جنگل های زاگرس مرکزی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت بر دانسیته و خصوصیات بیومتری چوب گونه بلوط ایرانی صورت گرفته است. با در نظر گرفتن واحدهای کاری همگن، شرایط منطقه و پایه های درختی از جهات مختلف جفرافیایی منطقه مورد مطالعه، نمونه برداری به روش انتخابی انجام شد. مشخصات بیومتری الیاف از جمله طول الیاف، قطر الیاف، ضخامت دیواره سلولی و دانسیته اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر جهت جغرافیایی بر طول الیاف و دانسیته اثرمعن یداری در سطح اطمینان 95 درصد دارد در صورتیکه بر ضخامت دیواره سلولی و قطر الیاف تاثیر معنی داری ندارند. بررسی خواص بیومتری الیاف و دانسیته چوب بلوط ایرانی در ارتباط با جهات جغرافیایی میتواند در امر مدیریت جنگل موثر واقع شود.

کلیدواژه ها:

جهت ، دانسیته و خواص بیومتری ، بلوط ایرانی

نویسندگان

نورالله نظری قهفرخی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل دانشگاه شهرکرد

محسن بهمنی

استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد

صالح کهیانی

استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد