نقش شهرداری الکترونیک در توسعه مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر جهرم)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 401

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF08_045

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

امروزه لزوم به کار گیری فناوری اطلاعات و بسر سازی برای اداره الکتورنیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امور شهری، با توجه به حجم بالای کار مدیریت شهری و در راس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی بر مدیریت شهری از دیدگاه شهروندان در شهر جهرم تدوین یافته است. نوع تحقیق با توجه به هدف؛ کاربردی - توسعه ای و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر جهرم بود. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه میباشد که برای تعیین اعتبار پرسشنامه تعداد نعع پرسشنامه بین شهروندان شهر جهرم توزیع گردید. برای تجزیه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss نسخه ۲۲ استفاده شده است. نتایج نشان داد که کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مرا کزخدمات رسانی الکترونیک، پس از انجام آزمون تی تک نمونه ای و آزمون پیرسون دسترسینسبتا مناسبی را به این امکانات نشان می دهد. از دید شهروندان در استفاده ای که از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند نتایج نشان می دهد که استفاده بهینه از آن و شکل گیری شهر الکترونیک می تواند آثار مثبتی بر توسعه مدیریت شهری بر جای نهد. همچین اکثر بالای شهروندان موافق با ضرورت ایجاد شهر الکترونیک هستند؛ در نتیجه رابطه معناداری بین آمادگی الکترونیکی شهروندان و پذیرش اثراتآن و توسعه مدیریت شهری وجود داشت.

نویسندگان

محمدحسین صلاح

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

محمد سجادیان

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری