بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت دبیران شهر شیراز و ارائه راهکارهای عملی کاربرد مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی و آموزش خلاقیت به دانش آموزان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,734

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEAC01_613

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1389

چکیده مقاله:

با ورود به قرن حاضر که عصر فراصنعتی، عصر دانش و دانایی محوری، عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری رقم خورده و از آنجایی که امروزه مدیریت دانش بعنوان شاخصی جدید از نوآوری در سازمانها مورد توجه صاحب نظران قرارگرفته است؛ در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت کاربرد ابتکار جدید « مدیریت دانش» در سازمانها، خصوصا سازمانهای آموزشی و لزوم ایجاد و پرورش «خلاقیت و نوآوری» درکلیه راهبردهای آموزشی بویژه فرآیند تدریس معلمان و مدرسان، که منجر به پرورش دانش آموزانی خلاق و پویا می گردد، رابطه بین کاربرد مدیریت دانش توسط دبیران با خلاقیت آنان، بررسی گردیده است. در این مقاله علاوه بر بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت، تعریف جامعی از مدیریت دانش به همراه مولفه های آن، چگونگی کاربرد مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، همچنین بررسی چند جانبه خلاقیت و نوآوری و روشهای آموزش و ایجاد خلاقیت مورد بحث قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل 150 نفرازدبیران، که به روش نمونه گیری «خوشه ای» و«تصادفی ساده» انتخاب شده اند. ابزار تحقیق مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته و پرسشنامه خلاقیت که توسط رندسیپ تهیه شده است .پایایی و روایی هر دو پرسشنامه با چندین روش آماری مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و در بررسی جداگانه رابطه ابعاد مدیریت دانش شامل افراد ، فرایند ، فنآوری و فرهنگ با خلاقیت معلمان سنجیده شده است . همچنین مقایسه آماری بین زنان و مردان و سوابق خدمتی مختلف از لحاظ میزان برخورداری مدیریت دانش ، خلاقیت و رابطه این دو متغیر انجام گرفته است. نتیجه نشان می دهد که بین کاربرد مدیریت دانش توسط دبیران با خلاقیت آنان،رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین بین 2 بعد از مولفه های مدیریت دانش (افراد و فرهنگ) با خلاقیت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج جالب و مورد توجهی از بررسی های متغیرهای جمعیت شناسی (جنسیت و سابقه خدمت) با دو متغیر مدیریت دانش و خلاقیت حاصل شده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، خلاقیت ، مولفه های مدیریت دانش

نویسندگان

زهرا شعرا

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و مدرس دا