اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور بر روی عملکرد نوآوری (مطالعه موردی شهرداری زنجان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

QMTM02_125

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور بر عملکرد نوآوری با میانجیگری سرمایه فکری در شهرداری زنجان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی_تحلیلی، به شیوه پیمایشی با رویکرد علی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری در شهرستان زنجان است که برابر با 270 نفر می باشند و نمونه آماری 158 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه استاندارد کیانتو و همکاران 2017 استفاده شده است. روایی به شکل صوری و روش تحلیل عاملی با شاخص KMO 0/896 و پایایی از طریق آلفای کرونباخ 0/912 مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و نرم افزار LISREL8.8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه فکری رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور و عملکرد نواوری را میانجیگری می کند. سرمایه انسانی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور با سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای را میانجیگری می کند، سرمایه ساختاری رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد نوآوری را میانجیگریمی کند، سرمایه رابطه ای، رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد نوآوری را میانجیگری می کند، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای، رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور و عملکرد نوآوری را میانجیگری می کنند و اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور بر عملکرد نوآوری تاثیر معناداری می گذارد.

کلیدواژه ها:

اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور ، عملکرد نوآوری ، سرمایه فکری

نویسندگان

الهام احمدی

گروه مدیریت بازرگانی واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ا یران