بررسی عوامل موثر بر افرایش بهره وری اماکن ورزشی(مورد مطالعه: مشتریان باشگاه های ورزشی مشهد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,529

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO04_123

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1399

چکیده مقاله:

مدیریت صحیح و اصولی اماکن ورزشی، به طور مستقیم بر بهره وری اماکن ورزشی و همچنین برکمیت و کیفیت برنامه ها و رویداد های ورزشی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کابردی از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتریان باشگاه های ورزشی مشهد می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0,82 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شده است. آزمون کولموگروف - اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده های پرسشنامه را نشان داد به همین جهت برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتیجه آزمون حاکی از مثبت بودن نقش ساختار سازمانی، عوامل کالبدی، عوامل مالی، نیروی انسانی، رضایتمندی و تبلیغات بر بهره وری اماکن ورزشی بود.

نویسندگان

کاظم رازی فتاحی

دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه قم، ایران