بررسی وضعیت تسهیم دانش ضمنی و آشکار در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 486

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO04_066

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: با ترویج و تشویق تسهیم دانش در سازمانهای ورزشی، سازمانها قادر خواهند بود از تجربیات گذشته به عنوان راهبردی برای توسعه عملکرد خود بهره ببرند. تسهیم دانش هنگامی رخ می دهد که یک فرد مایل به یادگیری و کمک از دیگران در توسعه شایستگی های جدید باشد. با توجه به اهمیت تسهیم دانش در مدیریت سازمانهای ورزشی، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی وضعیت تسهیم دانش ضمنی و آشکار در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بوده است.روش شناسی: تحقیق تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل می دادند . تعداد 197 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان به عنوان نمونه آماری به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار وانگ و وانگ (2012 بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است. روایی صوری و محتوای ابزار بر اساس نظرات 7 نفر از محققین حوزه مدیریت ورزشی انجام و مقدار پایایی نیز بر اساس آلفای کرونباخ برای مولفه-های تسهیم دانش آشکار و ضمنی به ترتیب 0/91 و 0/88 به دست آمد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و T تک نمونه جهت آزمون فرضیه تحقیق و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارها SPSS22 استفاده گردید.یافته های تحقیق: پس از مشخص شدن توزیع نرمال داده ها با استفاده از ازمون کلموگروف اسمیرنوف، یافته های حاصل از این تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه نشان داد که میزان تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان پایین تر از عدد ملاک قرار دارد. به عبارت دیگر یافته های حاصل از تی تک نمونه نشان داد که میزان تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان به طور معناداری پایین تر از میانگین قرار دارد .بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که میزان تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. با توجه به یافته های تحقیق، تمرکز بر تدوین راهبردهای مناسب جهت ترغیب تسهیم دانش در ادارات ورزش و جوانان امری غیرقابل اجتناب می باشد. نهادینه سازی فرهنگ مشارکت در سازمانهای ورزشی می تواند به ترویج و ترغیب تسهیم دانش در بین کارکنان کمک نماید. تمرکز بر کار تیمی در سازمانهای ورزشی زمیته مشارکت و اعتماد جهت تسهیم دانش و یادگیری سازمانی را تقویت خواهد نمود.

کلیدواژه ها:

تسهیم دانش آشکار ، تسهیم دانش ضمنی ، ادارات ورزش و جوانان

نویسندگان

اسماعیل شریفیان

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکبر جابری

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضوان عساکره

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حجت درخشان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان