تعیین شاخص های اثرگذار تلویزیون در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 325

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_130

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی : هدف از انجام تحقیق، تعیین شاخصهای اثرگذار تلویزیون در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران بود.روش شناسی تحقیق : روش تحقیق از نوع آمیخته، به لحاظ هدف، کاربردی توسعهای و روش گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 2 گروه بودند. گروه اول که شامل خبرگان و مشتمل بر 13 نفر بودند که جهت تعیین شاخصهای اثرگذار تلویزیون در رشد و توسعه ورزش همگانی با آنها مصاحبه شد. گروه دوم که شامل کارشناسان ورزشی و رسانهای و نمونه آماری مشتمل بر 100 نفر بودند که به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از نقطه نظر آنها استفاده شد. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی معناداری فرضیه ها از آمار استنباطی و آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، فریدمن و دو جمله ای استفاده شد.یافته های تحقیق : از دیدگاه خبرگان و کارشناسان، شاخصهای اثرگذار تلویزیون شامل سریال تلویزیونی با مضمون ورزش همگانی، برنامه های ورزشی تلویزیون در خصوص ورزش همگانی، بخش خبری ویژه ورزش همگانی در تلویزیون، پخش تیزر آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش زیرنویس آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش انیمیشن آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون میشود.نتیجه گیری : پیشنهاد میشود که کارشناسان ذیربط در شوراهای تصمیمگیری ورزش تلویزیون حضور داشته باشد و بالعکس؛ افراد حائز شرایط از تلویزیون در جلسات تصمیم گیری برای توسعه ورزش همگانی شرکت یابند.

نویسندگان

زهرا مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه پیام نور

مهدی مرادی

دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

حبیب هنری

دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

سیدعبدالحمید احمدی

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

ستار مرادی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی