تدوین الگوی تاثیر هویت جنسی برند بر ارزش برند

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF07_059

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

هویت جنسی برند اشاره به صفات شخصیت فردی مرتبط با مردانگی و زنانگی محصول دارد که هر دو قابل ارتباط با برند ها هستند .پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. همچنین از حیث روش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.حجم نمونه اماری این تحقیق 386 نفر از کاربران برنامه دیجی کالا که حداقل یکبار از این سایت خرید کرده اند می باشد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه های هویت جنسی برند گرومان (2009)، علاقه به برند لوریرو و همکاران (2012)، تعامل برند مصرفکننده تسای و من (2013)، ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده یو و دانتو(2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه های نظر به استانداردبودن مورد تایید قرار گرفت. همجنین جهت بررسی پایایی ابزار از آزمون کرونباخ استفاده شد که در تمامی موارد مقدار حاصله بیشتراز 0.7 بوده در نتیجه پایایی ابزار سنجش مورد تایید قرار گرفت. همجنین داده ها توسط تکنیک معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. بر این اساس نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی زنانه برند تاثیر مثبتی بر تعامل برند مصرف کننده در دارند. همچنینویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه برند تاثیر مثبتی بر علاقه به برند مصرف کننده در خرید اینترنتی دارند. دیگر نتایج نشان میدهدویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه برند تاثیر مثبتی بر ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در خرید های اینترنتی ندارند. در نهایتاینکه تعامل برند مصرف کننده تاثیر مثبتی بر ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در خریدهای اینترنتی داشته است.

کلیدواژه ها:

هویت جنسی برند ، تعامل برند مصرف کننده ، ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده ، دیجی کالا

نویسندگان

نوید شریفی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کومش سمنان

سهیل ذوالفقاری

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی