تبیین عوامل موثر بر توسعه فعالیت های بین المللی در شرکت های دانش بنیان ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGBCONF04_020

تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، تبیین عوامل موثر بر توسعه فعالیت های بین المللی در شرکت های دانش بنیان ایران می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده از ر وش پیمایشی انجام گرفته است. مدیران ارشد ومدیران بازرگانی شرکت های دانش بنیان تولیدی، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه آماری 264 نفر محاسبه گردیده که با استفاده ا ز روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات صاحب نظران در حوزه مدیریت به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Spss و Lisre1 استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای سرمایه انسانی، ویژگی های بنگاه ها، زیرساخت ها و ز یربناها، صنایع و فرایندهای مرتبط و پشتیبان، نهادها عوامل خارجی و شرایط بازار داخلی بر توسعه فعالیت های بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری دارند و به عنوان عوامل موثر بر توسعه فعالیت های بین المللی در شرکت های دانش بنیان ایران پذیرفته می شوند.

کلیدواژه ها:

فعالیت های بین المللی ، شرکت های دانش بنیان ، معادات ساختاری

نویسندگان

ساناز ربیعی

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلمی واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران

سیدمهدی الوانی

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلمی واحد قزوین، گروه مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران