برسی رابطه بین دقت و اثربخشی فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی شهرداری لالی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 793

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF04_001

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1399

چکیده مقاله:

همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمان در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. در این میان فناوری اطلاعات بی شک بر محتوای مشاغل، کاهش زمان اجرای کار، کاهش مراحل کار و هزینه ها، افزایش سطوح مهارتی افراد تاثیرگذار است. یکی از آثار فناوری اطلاعات، شکل گیری ساختار سازمانی نوینی است که به روش سازمان تی شکل معروف است بنابراین به کارگیری فناوری اطلاعات در جهت توسعه سازمان از عوامل مهم ارتقاء بهره وری و تحقق برنامه های سازمانی است که اثر آن بر بهبود ساختار عملکرد سازمان مشخص می شود، هدف تحقیق بررسی رابطه بین دقت و اثربخشی فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی شهرداری لالی است و جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری لالی می باشد. نوع تحقیق کاربردی بوده و از بعد روش همبستگی پیمایشی می باشد، ابزار تحقیق پرسشنامه و حجم نمونه 82 نفر می باشد و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/83 برآورد شد که اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شده است. بررسی نتایج نشان می دهد دقت و اثربخشی فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی شهرداری لالی تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

بهروز طاهری میرقائد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان