اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEAD-32-4_005

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

تغییرات آب و هوا یکی از مهمترین مسایلی است که بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزینظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس،پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداریاجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030،میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 4/469، 5/025، 4/462 و 13/770 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 5/504 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سویی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است کهدولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

کلیدواژه ها:

تغییرات آب و هوایی ، تولید بخش کشاورزی ، ماتریس حسابداری اجتماعی ، مدل تعادل عمومی پویا

نویسندگان

سیدمرتضی غفاری اسمعیلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

احمد اکبری

استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فاطمه کشیری کلایی

دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری