مطالعه عوامل موثر بر کاهش قلدری در سازمان: نقش فعالیت های منابع انسانی و رفاه کارکنان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 311

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMA-3-20_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر قلدری سازمانی می پردازد. در این راستا نقش رفاه ذهنی کارکنان بهعنوان متغیر میانجی نیز مطالعه شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام خمینی (ره) هستند(به تعداد 200 نفر) که پرسشنامه استاندارد این پژوهش بین 133 نفر از اعضای این جامعه به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوریشد. در این پژوهش به منظور سنجش فعالیت های منابع انسانی، از پرسشنامه استاندارد یانگ و لین (2009) استفاده شده است. قلدریسازمانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد اینارسن، هویل و نوتلایرس (2015) سنجیده شده است و به منظور سنجش رفاه ذهنیکارکنان از پرسشنامه استاندارد ژنگ و همکاران (2015) استفاده شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، کمیمی باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که فعالیت های منابع انسانی بر قلدری سازمانی تاثیر معکوس و معناداریدارد، اما نقش میانجی رفاه ذهنی کارکنان رد شد. مدل مفهومی این پژوهش، مهم ترین نوآوری این پژوهش است چرا که بررسینقش فعالیت های منابع انسانی و رفاه ذهنی کارکنان در کاهش قلدری سازمانی از جمله عواملی است که تاکنون در جستجوهایانجام شده به آن پرداخته نشده است از این رو، این پژوهش می تواند راه کارهای عملیاتی برای سازمان ها در راستای کاهش قلدریسازمانی ارایه دهد.

کلیدواژه ها:

رفاه کارکنان ، فعالیت های مدیریت منابع انسانی ، قلدری سازمانی ، رفاه ذهنی

نویسندگان

تهمینه برهانی

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

طیبه امیرخانی

استادیار، گروه مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

احمد عالی

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران