چالش های (CRMمشتری مداری) در شهرداری ها (نمونه موردی:شهرداری زاهدان )

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0885

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

شهرداری ها امروزه به بیش از 70 درصد جمعیت کشورها علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه خدمات می دهند این در حالیست که نقش و اهمیت جایگاه این نهادهای غیر دولتی و مردمی چندان در تحقق سیاستهای اقتصاد روشن نشده است.شهرداری ها با توجه به اینکه بر اساس قانون نهادهای نیمه دولتی و حکومتهای محلی اداره میشوند لذا مشتری مداری در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد . امروزه بیش از هرچیز تکیه بر ظرفیتهای داخلی شهرها و سرمایه هایی اجتماعی بیش از پیش اهمیت یافته و از این رو شهرداری ها باید مشتری مداری را در خود تقویت نمایند .شهر زاهدان از جمله شهرهای ایران است که با رشد بی رویه خود از نظر کالبدی و جمعیتی به ویژه در دو سه دهه اخیر، مدیریت شهری به عنوان یک بزرگ شهر در کشور و قابلیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی در شرق کشور را دارا می باشد و اهیمت و نقش مشتری مداری در آن باید به صورت کارشناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات و داده های پژوهش با روشهای آماری در محیط نرم افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که بیشترین چالش مربوط به ضعف مشتری مداری در شهراری زهدان به ((پایین بودن مشارکت شهروندان)) وحوزه ((مسائل مدیریتی))و(( منابع انسانی دخیل در مدیریت شهری)) و((حوزه قوانین و مقررات )) در حوزه مشتری مداری به ترتیب از جمله مشکلاتی می باشند که در حال حاضرشهرداری ها را با اصول اولیه مشتری مداری در شهرها مواجه نموده است.

نویسندگان

محمد سلحشوری

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ، شهرداری زاهدان

محمود بلوچ

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور.ایران.تهران

محمدشریف آدرنگ

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شهرداری زاهدان

خلیل اله صاحبدادزهی

دکتری علوم سیاسی ، شهرداری زاهدان

احمدرضا ریگی

کارشناس ارشد مدیریت شهری ، شهرداری زاهدان

جواد کردی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ، شهرداری زاهدان