استخراج ارتفاع موج از تصاویر ماهواره ای در منطقه دریایی نور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE04_029

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1398

چکیده مقاله:

پردازش و تحلیل و تفسیر شاخصهای بازیابی شده از سیگنال های راداری در طولموجها و قطبیدگیهای مختلف از جمله تکنیک های مورد استفاده در استخراج ارتفاع موج است که هر چند در ایران کمتر مورد توجه واقع شده، لیکن محققان بسیاری به آن پرداخته و قابلیت های خاصی برای آن معرفی نمودهاند. در این راستا استخراج ارتفاع موج، جهت بهره برداری از انرژی موج، طراحی و انجام پروژه های دریایی، فعالیت های مربوط به گردشگری، حملونقل دریایی و شیلات و بنادر از اهمیت خاصی برخوردار است که مورد تاکید و توجه بسیاری از محققین قرارگرفته و داده ها و الگوریتمهای متعددی در این زمینه معرفی و بکارگیری شده است. در این تحقیق برآورد ارتفاع موج در منطقه دریایی نور، با استفاده از داده های سنجنده راداری سنتینل 1 سار ( Sentinel-1 SAR ) در باند C و قطبیدگی VV و VH زاویه برخورد 104 / 39 درجه به کمک تصاویر ضریب بازپخش ماهواره و مقایسه آن با داده های مدلسازی عددی قرار داده شده در سایت پژوهشگاه علوم دریایی و جوی به روش رگرسیون خطی مورد توجه قرارگرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، اطلاعات بدست آمده توسط قطبش VV برای منطقه مورد مطالعه مناسب تر است. همچنین مقادیر داده های بازپخش از سطح و ارتفاع موج بدست آمده توسط مدل دارای همبستگی بالایی است و لذا، برآورد ارتفاع موج در منطقه مطالعاتی توسط روابط ارائه شده در این تحقیق امکان پذیر شده است.

نویسندگان

فاطمه سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشدگروه فیزیک دریا دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

سیدعلی آزرم سا

دانشیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس؛

محمد شریفی کیا

دانشیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تربیت مدرس