مقالات دوفصلنامه زیست شناسی خاک، دوره 1، شماره 2 منتشر شد

دوشنبه، 1 اسفند، 1401
مقالات دوفصلنامه زیست شناسی خاک، دوره 1، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات دوفصلنامه زیست شناسی خاک، دوره 1، شماره 2 که در سال 1392 منتشر شده بود با تعداد 8 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دوفصلنامه زیست شناسی خاک (Journal of soil Biology) توسط موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک ایران به صورت دوفصلی از سال 1392 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 1، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی ریسک پذیری و سازگاری تلقیح کود بیولوژیک نیتروکسین در مزارع گندم و جو


2. تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد، شاخص های رشد و غلظت عناصر پرمصرف گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیم


3. تاثیرPseudomonas putida بر عملکرد و جذب فسفر سه رقم سورگوم علوفه ای


4. بررسی تاثیر امواج فراصوت و باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گندم (Triticum aestivum L.)


5. تاثیر شوری خاک و تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشدی PGPR بر مقادیر سدیم و پتاسیم، هدایت روزنه ای و عملکرد گندم


6. تاثیر قارچ آربسکولار- میکوریز و تنش خشکی بر رشد ریشه، تجمع پرولین و جذب بعضی از عناصر غذایی توسط سه ژنوتیپ تره


7. بررسی پتانسیل کاربرد نانو ذره نانوپروسیل-۱((lus-۱ به عنوان حامل باکتری حل کننده فسفات در فرایند تولید زادمایه نانوبیولوژیک


8. بررسی تغییرات الگوی بیان پروتئین ها و آیزوزیم های سوپراکسید دیسموتاز گرهک تحت شرایط تنش خشکی در همزیستی بین نخود با سه سویه Mesorhizobium ciceri