مقالات مجله آموزش عالی ایران، دوره 14، شماره 2 منتشر شد

دوشنبه، 1 اسفند، 1401
مقالات مجله آموزش عالی ایران، دوره 14، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله آموزش عالی ایران، دوره 14، شماره 2 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله آموزش عالی ایران (Iranian higher education) توسط انجمن آموزش عالی ایران به صورت فصلی از سال 1387 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 14، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی (موردمطالعه دانشگاه تهران)


2. تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش


3. مطالعه طولی (پانلی) نگرش دانشجو معلمان نسبت به عناصر نظام آموزشی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان


4. پیش برنده ها و بازدارنده های دانشگاه ایرانی در دوره معاصر


5. تحلیل جامعه شناختی «غیاب حق به زندگی» در نظام برنامه ریزی درسی ایران


6. دانشگاه فنی و حرفه ای در موقعیت دانشگاه کارآفرین؛ در جستجوی سناریوی تحولی