مقالات فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 15، شماره 3 منتشر شد

شنبه، 10 دی، 1401
مقالات فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 15، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 15، شماره 3 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 8 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه توسعه اجتماعی (Ministry of Science, Research and Technology) توسط دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فصلی از سال 1390 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 15، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی موثر بر جذب گردشگران پزشکی عراقی شهر اهواز


2. تجربه زیسته رزمنده داوطلب جنگ ایران و عراق(۱۳۵۹-۱۳۶۷) ( نمونه مورد مطالعه: خاطرات و روایات محسن مطلق در کتاب " زنده باد کمیل " )


3. تبیین و بررسی شاخص تاب آوری به عنوان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی در علوم اجتماعی و قرآن کریم


4. مدیریت عملکرد پایدار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهی به سوی توسعه پایدار همه جانبه


5. مطالعه تجربه زیسته زوج های در معرض طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز و و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق


6. شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر سوء مصرف مواد دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)


7. فرماسیون رویکرد پارادایمی در بررسی معرفت شناختی تحولات توسعه ای ایران در دوران جدید (سطوح نظری)


8. تحلیل جامعه شناختی تاثیر خودکنترلی بر فراغت انحرافی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهر بابلسر)