مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 31، شماره 123 منتشر شد

دوشنبه، 5 دی، 1401
مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 31، شماره 123 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 31، شماره 123 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) (Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR)) توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به صورت فصلی از سال 1369 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 31، شماره 123 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. ارائه یک روش کاربردی مبتنی بر پهپاد فتوگرامتری به منظور تعیین دقیق محل های اتلاف حرارتی نمای ساختمان ها


2. شناسایی تغییرات هندسی درشرایط حفظ محتوای رادیومتریکی ازطریق روشی مبتنی بر مثلث بندی همزمان دسته اشعه


3. شناسایی تغییرات ساختمان ها بر مبنای تئوری منطق فازی و مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از مدل رقومی سطح و تصاویر ارتوفتو


4. آنالیز و مقایسه دقت تولیدات نرم افزارهای تخصصی فتوگرامتری پهپاد مبنا در مناطق شهری و غیرشهری


5. روشی نوین در بهبود تضاریس لبه ساختمان ها بر روی تصاویر قائم


6. سنجش و ارزیابی شاخص سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعه موردی: شهر کاشان


7. تغییرات شدت بارش متاثر ازتغییر اقلیم در ایستگاه سینوپتیک بابلسر


8. ارزیابی و پایش روند گسترش فیزیکی سی ساله شهر اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای


9. امکان سنجی انتخاب محل مناسب دفن زباله های شهر کرج با رویکرد توسعه ی پایدار با استفاده از تلفیق GIS و روش AHP فازی


10. بررسی اثر تغییرات پوشش زمین بر دمای رویه سطحی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس - مطالعه موردی: شمال شرق ایران