مقالات مجله بهره برداری و پرورش آبزیان، دوره 11، شماره 3 منتشر شد

دوشنبه، 30 آبان، 1401
مقالات مجله بهره برداری و پرورش آبزیان، دوره 11، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله بهره برداری و پرورش آبزیان، دوره 11، شماره 3 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 7 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان (Exploitation and aquaculture) توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت دوماهانه از سال 1392 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۱۱، شماره ۳ این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیان پرورشی سردآبی استان گلستان
2. بررسی برخی پارامترهای پویایی جمعیت خرچنگ (Pretzmann, ۱۹۷۱) Austruca iranica در سواحل شمالی جزیره قشم
3. اثر شوری های مختلف بر میزان رنگدانه ، ترکیب شیمیایی و رشد ریز جلبک Dunaliella salina در دو محیط کشت Guillard(f/۲) و Modified Johansson(DUM)
4. ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین تخلیص شده از روده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)
5. مقایسه عملکرد تولید مثلی و رشد نتایج حاصل از مولدین ماهی کپور معمولی وارداتی(نسل اول) و پرورشی متداول
6. مطالعه عملکرد زیستی صدف (Anodonta cygnea) در کاهش آفت کش ارگانوفسفره کلریپریفوس از محیط آبی
7. مروری بر محصولات تجاری شده جلبک ها و کاربرد آنها در صنایع مختلف