جستجو پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی ایران

لیست نتایج جستجوی پژوهشگر

امید محمدزادهکارشناسی ارشد
محمد نظافت اناریدانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور مشگین شهر
قاسم پورایماندانشجوی دکترا ی تخصصی حقوق خصوصی
راهب محمدیکارشناسی ارشد
علی قاسمیکارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
آیدا میزباندانشجوی کارشناسی علوم سیاسی
سینا محمدی قریبهدانشجو
نگار فومن اجیرلوکارشناسی ارشد حسابداری
الهه ساعیدانشجوی کارشناسی ارشد
علی سیفیفارغ التحصیل فوق لیسانس
جلیل صولتی کلهورارشد دانشگاه تبریز
بهزاد محمدیکارشناسی ارشد. استاد
رامین حسن زاده ساوجبلاغیدانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه ( دانشگاه محقق اردبیلی )
اصغر طالبیدانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید محقق اردبیلی
مهدی هوشمند کارشناس ارشداقتصادوتجارت الکترونیک از دانشگاه پیام نور تبریز
عباسعلی صدیق نیادبیر آموزش و پرورش
فرشاد گنجیپژوهشگر
سیمین اسگندری دستگیریاستادیار
حامد جعفرزادهکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
معصومه علیپوردانشجوی دکتری