آقای عباسعلی صدیق نیا

ABBASALI SEDDIGNIA

دبیر آموزش و پرورش

Researcher ID: (111306)

2
2
6

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در زمین شناسی (1377-1399)
  • سابقه تدریس در زیست شناسی (1377-1390)
  • سابقه تدریس در جغرافیا (1382-1399)
  • سابقه تدریس در ریاضی (1382-1395)
  • سابقه تدریس در فیزیک و شیمی (1382-1395)
  • سابقه تدریس در انسان و محیط زیست (1396-1399)