آقای مهندس اشکان حسنی

Engineer Ashkan Hassani

دانشجوی دکتری معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Researcher ID: (87082)

9
1
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی