ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علی صابری

Ali Saberi

پژوهشگر فرا برجسته-شبکه پژوهشگران ایرانیAli Saberi-Distinguished Researcher in Iranian Researchers Network

محور تخصصی:علوم رفتاری و اجتماعی

Researcher ID: (82657)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت علی صابری در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 3rd international conference on future of education , Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-6th World Conference on Media and Mass Communication(MEDCOM 2020)Sardinia , Italy
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 6th International Conference on Education(ICEDU 2020) Bangkok, Thailand.
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-Ninth International Conference on Cloud Computing and eGovernance (ICCCEG 2020) London , United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-18th International Conference e-Society (ES 2020)SOFIA , BULGARIA
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-2nd EAI International Conference on Multimedia Technology and Enhanced Learning (ICMTEL 2020) Leicester, Great Britain
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 7th International Conference on Arts and Humanities (ICOAH 2020) Bangkok ,Thailand
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-Seventh International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2020) Buenos Aires, Argentina
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-EAI International Conference on Mobile Networks and Management,( MONAMI 2020) - Chiba, Japan
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-International Conference on Smart Internet of Things (IEEE SmartIoT 2020),Beijing-China.
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-13th EAI International Conference on Mobile Multimedia Communications(MOBIMEDIA 2020) Harbin, China
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-Seventh International Conference on eBusiness, eCommerce, eManagement, eLearning and eGovernance (IC5E 2020)London-United Kingdom.
دارای سطح پژوهشگر فرا برجسته در شبکه پژوهشگران ایرانی www.irangn.ir ، گروه پژوهشی اقتصاد دانش طرود شمال زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری _ کد پژوهشگری ملی 9811991000439
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 7th International Conference on Social Sciences (ICOSS 2020 Bangkok, Thailand
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-2nd International Conference on Big data, IoT, and Cloud Computing (ICBICC 2020)Tokyo, Japan
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-64th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES 2020)- Education Beyond the Human- Miami, Florida(USA)
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-International Conference on Transport and Smart Cities(ICoTSC 2020) Madrid, Spain
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-Fifth International Conference on Cloud of Things and Wearable Technologies (ICCOTWT 2020), Detroit, Michigan -USA
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 4th International Conference on Economics and Development (ICED 2020)Colombo Sri Lanka
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی -The 3th International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2020) Sydney, Australia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-1st International Conference on Engineering, Science and Technology (ICEST 2020) Kuala Lumpur-Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The International Conference on Business, Commerce and Management Studies (BIZCOM 2020) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Advanced Science and Technology (ICAST 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Business Policy and Strategy Management (ICBPSM 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Control and Automation (ICCA 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Computer Graphics, Animation and Game (ICCGAG 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Computing and Multimedia Applications (ICCMA 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Communication Technology for Social Networks (ICCTSN 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Human and Smart Device Interaction (ICHSDI 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Materials (ICMS 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on IT-based Mathematical Education (ICIME 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Interdisciplinary Research Theory and Technology (ICIRTT 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Information Technology and Computer Science (ICITCS 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting (ICMCGB 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Next Generation Computer and Information Technology (ICNGCIT 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Software Technology (ICST 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - The Third International Conference on Web Science and Engineering (ICWSE 2020) London-United Kingdom
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Fifth International Conference on Intelligent Computing and Systems (ICICS 2021) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Fourth International Conference on Advances in Science, Engineering and Technology (ICASET 2021) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی- Sixth International Conference on Internet of Things and Cloud Computing (ICIOTCC 2021) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Eighth International Conference on Inter Disciplinary Research in Engineering and Technology (ICIDRET 2021) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Eighth International Conference on Human Machine Interaction (ICHMI 2021) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Seventh International Conference on Information Engineering, Management and Security (ICIEMS 2021) Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Tenth International Conference on Computer Applications (ICCA 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Seventh International Conference on Human Machine Interaction (ICHMI 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Seventh International Conference on Innovative trends in Electronics Communication and Applications (ICIECA 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Seventh International Conference on Inter Disciplinary Research in Engineering and Technology (ICIDRET 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Sixth International Conference on Information Engineering, Management and Security(ICIEMS 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Fifth International Conference on Internet of Things and Cloud Computing(ICIOTCC 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Fourth International Conference on Intelligent Computing and Systems(ICICS 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Fourth International Conference on Advanced Innovations in Engineering and Technology (ICAIET 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Third International Conference on Advances in Science, Engineering and Technology (ICASET 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Third International Conference on Frontier Areas in Power, Energy and Control (ICFAPEC 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Third International Conference on Knowledge Collaboration in Engineering (ICKCE 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Third International Conference on Recent Evolutions and Adaptable Technologies in Engineering(ICREATE 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Third International Conference on Frontiers of Research in Engineering, Science and Technology (ICFORES 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - Third International Conference on Sustainable Modern Advance in Research and Technology (ICSMART 2020)New Delhi-India
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 1st International Conference on Engineering, Science and Technology (ICEST 2020) Kuala Lumpur-Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-4th International Congress 2020,December 28-29,Kuala Lumpur-Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 7th International Conference on Hospitality and Tourism Management(ICOHT 2020)25th – 26th June 2020 | Kuala Lumpur, Malaysia
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-The 7th International Conference on Business and Social Sciences(ICBASS 2020)Osaka-Japan
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-3rd EAI International Conference on Multimedia Technology and Enhanced Learning(EAI ICMTEL 2021)Leicester-Great Britain
عضو پیوسته انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
عضو پیوسته انجمن انفورماتیک ایران
عضو پیوسته انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
عضو پیوسته انجمن آینده نگری ایران
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - International Conference on Big Data in Management (ICBDM 2020)Manchester-UK
عضو کمیته داوری کنفرانس خارجی - International Conference on Automation and Logistics (ICAL 2020)Beijing-China
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 4th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2020)Prague-Czech Republic
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی- The 7th International Conference on Multimedia and Human-Computer Interaction(MHCI 2020)Prague-Czech Republic
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-International Conference on Smart Internet of Things (IEEE SmartIoT 2020)Beijing,China
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی- 2nd Euro-Asia European Conference on Information System and Data Mining (CISDM 2020) Bangkok, Thailand
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-International Workshop on Industrial Informatics (IWoII 2020)Prague-Czech Republic
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی -International Conference on Frontiers of Industrial Technology (ICFoIT 2020)Prague-Czech Republic
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی-2nd Euro-Asia Conference on Information and Communication Technology (ECICT2020) Bangkok, Thailand.
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 2nd Euro-Asia Conference on Frontiers of Computer Science and Information Technology (FCSIT 2020) Bangkok, Thailand
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی- International Conference on Big Data in Management (ICBDM 2020)Manchester-United Kingdom
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
عضو فعال انجمن سواد رسانه ای ایران
عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش های هنری ایران
عضو کمیته علمی - ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
عضو کمیته علمی - هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
advisory committee member in Researchfora
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - , International Conference on Human Computing and Learning with Technology (ICHCLWT 2021) Osaka-Japan.
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 2nd International Conference on Machine Learning and Human-Computer Interaction (MLHMI 2021) Singapore
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 7th EAI International Conference on e-Learning e-Education and Online Training(EAI eLEOT 2021) Xinxiang-People's Republic of China.
عضو کمیته داوری کنفرانس خارجی -3rd International Conference on Education Technology Management (ICETM 2020)London-United Kingdom
عضو کمیته داوری کنفرانس خارجی - 2nd International Conference on Machine Learning and Intelligent Systems (MLIS2020) Seoul, South Korea.
عضو کمیته داوری کنفرانس خارجی - The 5th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2019) Saga University , Japan
عضو کمیته داوری کنفرانس خارجی - The 9th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2019) Saga University , Japan
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 7th International Conference on Hospitality and Tourism Management 2020 (ICOHT 2020) Virtual Conference
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 4th International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2021)Chiang Mai, Thailand
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 5th International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC 2021)Tokyo, Japan
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 19th International Conference e-Society (ES 2021) Virtual
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 5th International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC 2021) Tokyo, Japan
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 3rd EAI International Conference on Multimedia Technology and Enhanced Learning(EAI ICMTEL 2021)Leicester-Great Britain
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 3rd International Conference on Big data, IoT, and Cloud Computing (ICBICC 2021(South Korea
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 2nd International Conference on Transport and Smart Cities (ICoTSC 2021) Germany
عضو کمیته علمی - Congress Chair ICMM 2021 - International Congress on Multimedia 2021-Hong Kong-Online Conference
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی- 10th International Conference on Innovation, Knowledge, and Management(ICIKM 2021)Hong Kong
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 5th International Conference on Big Data and Internet of Things (BDIOT2021)Singapore
عضو کمیته علمی و داوری - هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم - ایران
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 4th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2020)Czech Republic
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 5th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2021)China
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 2nd International Conference on Big Data in Management (ICBDM 2021)China
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 5th International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2022)South Korea
عضو کمیته علمی کنفرانس خارجی - 8th International Conference on Social Sciences (ICOSS 2021)Online Conference

مقالات بین المللی خارج از کشور علی صابری

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Saberi.Ali, "Software Localization",QUID: Investigación, ciencia y tecnología ,2017, pp. 612-615, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343Xدریافت فایل PDF مقاله
2Saberi.Ali, "Designing, manufacturing and developing electronic content",QUID: Investigación, ciencia y tecnología ,2017, pp. 1151-1155, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343Xدریافت فایل PDF مقاله
3Saberi.Ali, "An international economy with e-commerce",QUID: Investigación, ciencia y tecnología ,2017, pp. 585-592, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343Xدریافت فایل PDF مقاله
4Saberi.Ali, "Behavioral Sciences in Management",QUID: Investigación, ciencia y tecnología ,2017, pp. 1854-1858, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343Xدریافت فایل PDF مقاله
5Saberi.Ali, "Modern and Sustainable Urban Management",QUID: Investigación, ciencia y tecnología ,2017, pp. 1942-1945, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343Xدریافت فایل PDF مقاله
6Saberi.Ali,"Applications of the Concepts of the Internet of Things in the Protection and Automation of Power Systems",Journal of Informatics and Computer Engineering (JICE)دریافت فایل PDF مقاله
7Saberi.Ali,"Cloud Computing in Web and Software Development",Journal of Informatics and Computer Engineering (JICE)دریافت فایل PDF مقاله
8Saberi.Ali ,"Game Theory in Various Structures", EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, 2018, Vol. 21, Issue 2, ISSN: 1436-4522دریافت فایل PDF مقاله
9Saberi.Ali ,"Data Mining based on Standard Analysis", Lecture Notes in Electrical Engineering, 2018, ISSN: 1876-1100دریافت فایل PDF مقاله
10Saberi.Ali ,"Development of software with appropriate applications in smart tools", Lecture Notes in Electrical Engineering, 2018, ISSN: 1876-1100دریافت فایل PDF مقاله

مقالات علی صابری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهفضای صفر و یک1395
2دریافت فایل PDF مقالهکیفیت زندگی کاریکنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران1395
3دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سازی در حوزه عمومی در راستای پیشگیری از جرایم سایبریدومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1395
4دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعاتکنفرانس اروپایی مدیریت به روز1395
5دریافت فایل PDF مقالهماهیت تجارت الکترونیککنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
6دریافت فایل PDF مقالهارتباط شهر الکترونیک، توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه شهری با نظم و امنیتاولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی1395
7دریافت فایل PDF مقالهسلامتی روانیچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
8دریافت فایل PDF مقالهبستر سازی فکری برای رسیدن به جامعه ایده آلهشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی و سرمایه فکریاولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران1396
10دریافت فایل PDF مقالهتوانمند سازی جامعه با آموزش های همه جانبهاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
11دریافت فایل PDF مقالهاقتصاد بین المللی با تجارت الکترونیکسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
12دریافت فایل PDF مقالهعلوم رفتاری در مدیریتسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
13دریافت فایل PDF مقالهبومی سازی نرم افزاردومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
14دریافت فایل PDF مقالهطراحی ، تولید و توسعه محتوای الکترونیکیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
15دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و برنامه ریزی در تجارت انفورماتیککنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه1396
16دریافت فایل PDF مقالهجامعه شناسی شهریچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
17دریافت فایل PDF مقالهمدیریت شهری نوین و پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
18دریافت فایل PDF مقالهپژوهش در هنرششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1396
19دریافت فایل PDF مقالهآموزش الکترونیکی و توسعه دانش اجتماعیکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
20دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش و پرورش در توسعه جامعهکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
21دریافت فایل PDF مقالهاهمیت برنامه های تبلیغاتی در عصر توسعهکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
22دریافت فایل PDF مقالهآسیب های اجتماعیکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
23دریافت فایل PDF مقالهبومی سازی فناوریکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
24دریافت فایل PDF مقالهاقتصاد دانش بنیاندومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
25دریافت فایل PDF مقالهتوسعه فرهنگ کسب و کارکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
26دریافت فایل PDF مقالهداشبوردهای سازمانیکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
27دریافت فایل PDF مقالهامنیت همه جانبه در جامعهکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی جامعه شناسی حقوقکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی حقوق و آزادیهای فردیکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
30دریافت فایل PDF مقالهعلوم شناختی در هوش مصنوعیکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
31دریافت فایل PDF مقالهداده کاوی بر پایه تحلیل های استانداردپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی1396
32دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مفاهیم اینترنت اشیا در حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرتپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی1396
33دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نرم افزار با کاربرد های متناسب در ابزارهای هوشمندپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی1396
34دریافت فایل PDF مقالهرایانش ابری در توسعه وب و نرم افزارپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی1396
35دریافت فایل PDF مقالهمهندسی فرهنگیاولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت1396
36دریافت فایل PDF مقالهمسیر تحول نرم افزار در سیستم های هوشمنددومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر1396
37دریافت فایل PDF مقالهارتقای کیفیت محیط شهریکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
38دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نرم افزارهای ایرانی با حمایت از مارکت های نرم افزارکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
39دریافت فایل PDF مقالهتعریف جامعه سالمکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
40دریافت فایل PDF مقالهمدیریت انسانیکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
41دریافت فایل PDF مقالهسلامت و بهداشت الکترونیککنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
42دریافت فایل PDF مقالهارتباطات بین فردیکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
43دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سرمایه های فکری با استراتژی های فکری استانداردسومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار1396
44دریافت فایل PDF مقالهچند رسانه ای در فضای مجازیسومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار1396
45دریافت فایل PDF مقالهمدیریت در تکنولوژی هوشمند سازیسومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار1396
46دریافت فایل PDF مقالهاصول اخلاقی ، قانونی و فرهنگی منطبق با ماهیت دگردیسی دیجیتالیکنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT1396
47دریافت فایل PDF مقالهویژگیها و ساختار یک زنجیره تامین الکترونیکی هدفمندکنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT1396
48دریافت فایل PDF مقالههمسویی با پیشرفت تکنولوژی در انقلاب چهارم صنعتیکنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT1396
49دریافت فایل PDF مقالهماهیت اصول تربیتیهمایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی1396
50دریافت فایل PDF مقالهتیوری بازی ها در ساختارهای مختلفسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
51دریافت فایل PDF مقالهتوسعه قوانین حقوقی در راستای توسعه جامعهسومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
52دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی سالم با شناخت ماهیت فرد و جامعهسومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
53دریافت فایل PDF مقالهنقش خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیتسومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
54دریافت فایل PDF مقالهگراف در شبکه های اجتماعیدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
55دریافت فایل PDF مقالهنقش معنویت در کیفیت زندگیدومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره1396
56دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی روانی بر پایه پارادایم های اصولی و تاثیر گذاردومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره1396
57دریافت فایل PDF مقالهسیاست های ملی و منطقه ای و توسعه شهری پایدارکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
58دریافت فایل PDF مقالهساختارهای حقوقی منطبق با توسعه جهانیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
59دریافت فایل PDF مقالهاقدامات تخصصی و هدفمند در راستای توسعه پایدار شهریکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
60دریافت فایل PDF مقالههویت شهری متناسب با پیشرفت فرهنگ و تکنولوژیکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
61دریافت فایل PDF مقالهبهره بردن از خلاقیت ها و ایده های برتر با اصول مدیریتی استانداردکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
62دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه سالمکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
63دریافت فایل PDF مقالهپرورش فکری ، اخلاقی و فرهنگی در راستای سالم سازی جامعهکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
64دریافت فایل PDF مقالهمردم نگاری بر پایه تحقیق و پژوهشهمایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی1396
65دریافت فایل PDF مقالهاقتصاد دانش بنیان بر طبق شاخص های تاثیر گذارسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
66دریافت فایل PDF مقالهبهره مندی مطلوب از منابع و سرمایه ها با مدیریت مهندسی شدهسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تعلیم و تربیت در رسیدن به رفتار سالمسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
68دریافت فایل PDF مقالهمدیریت استراتژیک و توسعه همه جانبهسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
69دریافت فایل PDF مقالهنگرش های مدیریتی و کارشناسانه به مقوله سواد رسانه ای در خانواده هاکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
70دریافت فایل PDF مقالهارتقای برنامه های مدیریتی بر پایه شاخص های موثرکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
71دریافت فایل PDF مقالهتوسعه اقتصادی با مدیریت تولید ملیکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
72دریافت فایل PDF مقالهمدیریت رشد و بازدهی مطلوبکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
73دریافت فایل PDF مقالهمدیریت علم و فناوریکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
74دریافت فایل PDF مقالهمدیریت فضای مجازیکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
75دریافت فایل PDF مقالههمگام سازی مبانی علم مدیریتکنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 14041397
76دریافت فایل PDF مقالهموانع توسعه خلاقیت فردی و سازماناولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1396
77دریافت فایل PDF مقالهتعامل هوشمند در اینترنت اشیاسومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر1397
78دریافت فایل PDF مقالهتوسعه بازاریابی الکترونیکی دانش محورسومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر1397
79دریافت فایل PDF مقالهتوسعه استاندارد محتوا شاخص موثر در ایجاد محیط مجازی سالمسومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر1397
80دریافت فایل PDF مقالهرابطه سرمایه اجتماعی با رفاه و سلامت اجتماعیدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1397
81دریافت فایل PDF مقالهفضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدیددومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1397
82دریافت فایل PDF مقالهمهندسی علمی و فرهنگی در جهت نهادینه سازی سواد رسانه ایدومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده1397
83دریافت فایل PDF مقالهآمایش منابع و سرمایه ها با هدف توسعه پایداردومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1397
84دریافت فایل PDF مقالهرشد تربیتی و فرهنگی منطبق با مبانی استاندارد جهانیدومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1397
85دریافت فایل PDF مقالهتحلیل گراف در تعاملات یک جامعه در راستای رسیدن به الگوهای توسعه فرد و جامعهدومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1397
86دریافت فایل PDF مقالهالگوی مدیریتی و اقتصادی در کیفیت زندگی کاریاولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1398
87دریافت فایل PDF مقالهتحلیل گراف در ارتباطات و تعاملات شبکه ای و سازمانیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1398
88دریافت فایل PDF مقالهروند تحولات در فرآیند دگردیسی دیجیتالیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1398
89دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 13951395
90دریافت فایل PDF مقالهماهیت قوانین حقوقی ، نخستین کنفرانس پژوهش در فقه ، حقوق و علوم جزا ، تهران ، تیر ماه 13961396
91دریافت فایل PDF مقالهمبانی کلی در اصول تربیتی - دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و رفتاری ، تهران ، 13961396
92نقش خانواده در تربیت فرزندان در راستای رشد جامعه ، اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی و اقتصاد ، موسسه آموزش عالی هیرکانیا ، شهریور 13961396
93دریافت فایل PDF مقالهتجدد در عرصه های مختلف ، اولین کنگره بین المللی تحقیقات نوین و پیشرفته در علوم و فناوری ، شیراز ، 13961396
94دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش در تقویت اخلاق و رفتار حرفه ای ، سومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش ، شیراز ، 13961396
95دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تکنولوژی در عصر جهانی شدن ، سومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش ، شیراز ، 13961396
96دریافت فایل PDF مقالهدانش شناسی کتابداری متحول شده ، کنفرانس ملی دانش و فناوری های نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی ، تهران ، 13961396
97دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحران از نگاه کلی ، کنفرانس ملی دانش و فناوری های نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی ، تهران ، 13961396
98دریافت فایل PDF مقالهاستاندارسازی مطلوب ، کنفرانس ملی دانش و فناوری های نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی ، تهران ، 13961396
99دریافت فایل PDF مقالههوشمندسازی برای داشتن جامعه امن ، کنفرانس ملی دانش و فناوری های نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی ، تهران ، 13961396
100دریافت فایل PDF مقالهپدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار فرهنگی آموزشی ، کنفرانس ملی دانش و فناوری های نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی ، تهران ، 13961396
101استفاده از ساختارهای استاندارد برای رگولاتوری بلاکچین ها در ارزهای دیجیتالی با هدف توسعه جامعه، اولین کنفرانس ملی رگولاتوری بلاکچین و رمزارزها ، تهران ، مرکز همایش های صدا و سیما سالن خواجه نصیر ، 10 اسفند 13961396
102جایگاه ارزهای دیجیتالی رمز نگاری شده در اقتصاد بر پایه فناوری های فضای مجازی ، اولین کنفرانس ملی رگولاتوری بلاکچین و رمزارزها ، تهران ،مرکز همایش های صدا و سیما سالن خواجه نصیر ، 10 اسفند 13961396
103ساختار بلاکچین و کاربردهای آن ، اولین کنفرانس ملی رگولاتوری بلاکچین و رمزارزها ، تهران ، مرکز همایش های صدا و سیما سالن خواجه نصیر ، 10 اسفند 13961396

مقالات علی صابری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با ماهیت فناوری هوشمند سازی برای داشتن جامعه ای امندوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1395
2دریافت فایل PDF مقالهارتباط شهر الکترونیک، توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه شهری با نظم و امنیتدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1395
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های اصلی در یک استاندارسازی مطلوبدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موثر در ارتقای کیفیت زندگی کاریدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
5دریافت فایل PDF مقالهگراف در شبکه های اجتماعیدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
6دریافت فایل PDF مقالهفضای صفر و یکمجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی1395
7دریافت فایل PDF مقالهنحوه فعالیت بر پایه اقتصاد دانش بنیاندوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مطلوب جامعه بر مبنای مهندسی فرهنگیدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
9دریافت فایل PDF مقالهارتقای توانمندی جامعه با آموزش های همه جانبهدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
10دریافت فایل PDF مقالهپژوهش در هنر در راستای پرورش آثار برتر هنریدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
11دریافت فایل PDF مقالهمدیریت شهری بر پایه جامعه شناسی شهریدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتبیین ماهیت تجارت الکترونیکفصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی1396
13دریافت فایل PDF مقالهتیوری بازی ها در ساختارهای مختلفدوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1398
14دریافت فایل PDF مقالهماهیت قوانین حقوقی ، مجله علمی تخصصی پژوهش در فقه و حقوق ، شماره 4 ، تابستان 13961396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی حقوق و آزادیهای فردی ، مجله حقوق و علوم قضایی ، شماره 28 جلد 1 ، مهر ماه 13961396
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی جامعه شناسی حقوق ، مجله حقوق و علوم قضایی ، شماره 28 جلد 1 ، مهر ماه 13961396
17دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سازمانی ، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی ، آبان ماه 13961396
18دریافت فایل PDF مقالهماهیت نظام های اقتصادی ، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی ، آبان ماه 13961396
19دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سازی در حوزه عمومی در راستای پیشگیری از جرایم سایبری ، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی ، آبان ماه 13961396
20دریافت فایل PDF مقالهبسترسازی فکری برای رسیدن به جامعه ایده آل ، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی ، آبان ماه 13961396
21دریافت فایل PDF مقالهتجدد در عرصه های مختلف ، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی ، آبان ماه 13961396
22دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش در تقویت اخلاق و رفتار حرفه ای ، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی ، آبان ماه 13961396
23دریافت فایل PDF مقالهماهیت اصول تربیتی ، مجله علمی تخصصی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، آبان ماه 13961396
24دریافت فایل PDF مقالهتعریف جامعه سالم ، مجله علمی تخصصی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، آبان ماه 13961396
25دریافت فایل PDF مقالهامنیت همه جانبه در جامعه ، مجله علمی تخصصی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، آبان ماه 13961396
26دریافت فایل PDF مقالهارتقای کیفیت محیط شهری ، مجله علمی تخصصی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، آبان ماه 13961396
27دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه ، مجله علمی تخصصی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، آبان ماه 13961396
28دریافت فایل PDF مقالهارتباطات بین فردی ، مجله علمی تخصصی مدیریت و علوم انسانی ، آذر ماه 13961396
29دریافت فایل PDF مقالهآموزش الکترونیکی و توسعه دانش اجتماعی ، مجله علمی تخصصی مدیریت و علوم انسانی ، آذر ماه 13961396
30دریافت فایل PDF مقالهآسیب های اجتماعی ، مجله علمی تخصصی مدیریت و علوم انسانی ، آذر ماه 13961396
31دریافت فایل PDF مقالهمدیریت در تکنولوژی هوشمند سازی، مجله علمی تخصصی مدیریت و علوم انسانی ، آذر ماه 13961396
32دریافت فایل PDF مقالهصابری.علی،ارتقای کیفیت زندگی کاری عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی ،ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا،ویژه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز پالایش و پتروشیمی،سال دوم – شماره 15 – فروردین 13981398
33دریافت فایل PDF مقالهصابری.علی، توسعه اقتصادی با مدیریت تولید ملی،ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا،سال دوم – شماره 16 – اردیبهشت 13981398
34دریافت فایل PDF مقالهصابری.علی ،آمایش منابع و سرمایه ها با هدف توسعه پایدار ، ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا، سال دوم - شماره 18 - مرداد 13981398

تالیفات علی صابری

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابسکوت:شعر و دلنوشته / ISBN : 978-600-455-978-2سخنوران/تهران1397فارسی
2کتابفارسی و لاتین کشور و پایتخت / ISBN : 978-600-448-550-0راز نهان / تهران1397فارسی
3کتابتئوری بازی ها در زندگی / ISBN : 978-600-448-556-2راز نهان / تهران1397فارسی
4کتابمرجع فیلم‌های سینمای ایران از سال1309تا1395/ISBN:978-600-8935-75-9کتاب ریرا/تهران1397فارسی
5کتابجامعه مجازی استاندارد با سواد فضای مجازی / ISBN:978-622-6706-11-7کتاب ریرا/تهران1398فارسی
6کتاباشکانه (دلنوشته)/ ISBN:978-622-6706-16-2کتاب ریرا/تهران1398فارسی
7کتابسبک زندگی برتر / ISBN:978-622-6706-21-6کتاب ریرا/تهران1398فارسی
8کتابهنر در متن زندگی / ISBN:978-622-6706-28-5کتاب ریرا/تهران1398فارسی
9کتابگراف در شبکه های اجتماعی/ISBN:978-622-6632-85-0نارون دانش/تهران1398فارسی
10کتابدگردیسی دیجیتالی/ISBN:978-622-6632-93-5نارون دانش/تهران1398فارسی
11کتابکیفیت زندگی کاری / ISBN:978-622-6924-00-9نارون دانش/تهران1398فارسی
12کتابسواد زندگی / ISBN:978-622-6924-32-0نارون دانش/تهران1398فارسی

سوابق شغلی و تخصصی علی صابری

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سایر سوابقعضو کمیته علمی و داوری کنفرانس های ملی و بین المللی1397-تاکنون
2سایر سوابقعضویت در کمیته علمی نهادهای پژوهشی بین المللی... EAI , ASDF, Researchfora1398-تاکنون

جوایز و افتخارات علی صابری

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1برگزیده تندیس طلایی / سومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی 13971397
2برگزیده تندیس طلایی / چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی 13981398
3برگزیده تندیس طلایی / پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی 13991399
4داور برتر کنفرانس بین المللی/ ژاپن - Ali Saberi Best Reviewer International Conference ICBICC 2020-Tokyo.Japan1399
5داور برتر کنفرانس بین المللی/ اسپانیا - Ali Saberi Best Reviewer International Conference ICoTSC 2020-Madrid.Spain1399
6داور برتر کنفرانس بین المللی /تایلند - Ali Saberi Best Reviewer International Conference DMKD 2021 - Chiang Mai,Thailand - virtual1399
تاریخ ایجاد رزومه: 17 دی 1396 - تعداد مشاهده 61207 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علی صابری

تماس با علی صابری

آدرس ایمیل: sharemjazi@gmail.com
کشور: ایران

به اشتراک گذاری صفحه علی صابری

علایق شخصی

  • علوم اجتماعی
  • جامعه دیجیتال
پشتیبانی