آقای دکتر محمدرضا رشیدیان وزیری

Dr. Mohammad Reza Rashidian Vaziri

دانشیار

Researcher ID: (80923)

61
18
2
7
35

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • مقایسه پردازش و بازسازی تصاویر تمام نگاری دیجیتال به روشهای تبدیل فرنل و طیف زاویه ای ارائه شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (1394)
 • روشی خودکار برای حذف اثرات کاهش دهنده کیفیت تصاویربازسازی شده درتمام نگاری دیجیتال ارائه شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (1394)
 • مقایسه روش های تبدیل فرنل و همگردش هویگنس در بازسازی و پردازش تصاویر ثبت شده به روش تمام نگاری دیجیتال ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران (1394)
 • بررسی اثر صافی میانگین مثلثاتی در پردازش تصاویر و کاهش نوفه فاز استخراج شده از تصاویر بازسازی شده تمام نگاری دیجیتال ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران (1394)
 • بررسی نظری اثر مدولاسیون خودفاز ناشی از عبور موج الکترومغناطیسی گاوسی ازدرون محیط غیرخطی اپتیکی ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران (1391)
 • بررسی روش های مختلف لایه نشانی پلیمر نیمه هادیPEDT/PSS ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1387 (1387)
 • بررسی اثرهیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده ازپلیمر نیمه هادی PEDT/PSS ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386 (1386)
 • بررسی اثر هیدروژن درلایه های نازک اکسید قلع آلاییده شده با درصد ها مختلف ناخالصی ایندیوم (SnO2:In) ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386 (1386)
 • سپیده رنجبر، امیر محمد بیگ زاده، محمد رضا رشیدیان وزیری، رضا کریمی، سحر سلیمی میدانشاهی. "دزیمتری باریکه لیزر مادون قرمز در آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، کنفرانس فیزیک ایران 1399، دانشگاه رازی، کرمانشاه (1399)
 • مجید نودهی، امیر محمد بیگ زاده، محمد رضا رشیدیان وزیری، رضا کریمی، سحر سلیمی میدانشاهی. "اثر تابش گاما بر جذب نوری پلیمر پلی‌متیل متاآکریلات"، کنفرانس فیزیک ایران 1399، دانشگاه رازی، کرمانشاه (1399)
 • سپیده رنجبر، امیرمحمد بیگ زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، رضا کریمی، سحر سلیمی میدانشاهی. "اندازه‌گیری نیم‌رخ انرژی سپارش شده یک منبع حرارتی تماسی در آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، زاهدان، ایران (1399)
 • سحر سلیمی میدانشاهی، امیرمحمد بیگ‌زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، فاطمه شهشهانی. "بررسی اثر تغییرات دما بر روی پارامتر گرما-نوری ماده معادل بافت در دزیمتری پرتوهای یون‌ساز"، بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، زاهدان، ایران (1399)
 • امیرمحمد بیگزاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، حسن وثوقیان. "بررسی امکان تعیین چربی شیر با چگالي‌سنج گاما"، بیست و هفتمین کنفرانس هسته ای ایران، مشهد، ایران (1399)
 • حسن وثوقیان، فرشته حاج اسماعیل بیگی، محمدرضا رشیدیان وزیری. "تاثیر ترکیب هدف بر شتابدهی پروتون در اندرکنش لیزر پرشدت با فویل نازک"، بیست و هفتمین کنفرانس هسته ای ایران، مشهد، ایران (1399)
 • امیرمحمد بیگ‌زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی، مهدی جانبازی رودبالی، زهرا سلطانی، "بررسی اثر اندازه میدان بر روی منحنی‌های هم دز باریکه الکترون با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال: مدل‌سازی"، چهارمین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن، دانشگاه خواجه نصیر (1398)
 • سحر سلیمی میدانشاهی، محمدرضا رشیدیان وزیری، امیرمحمد بیگزاده و فاطمه شهشهانی، "اندازه گیری وابستگی دمایی ضریب شکست آب با استفاده از تداخل سنج ماخ-زندر به منظور کاربرد در دزیمتری باریکه های شتاب گرفته الکترونی"، چهارمین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن، دانشگاه خواجه نصیر (1398)
 • امیرمحمد بیگزاده، مهدی جانبازی رودبالی، محمدرضا رشیدیان وزیری و میرمحمدرضا سیدحبشی، "بررسی توزیع دز باریکه 40 MeV شتابدهنده پروتون با استفاده از روش تداخل سنجی تمامنگاری"، بیست و ششمین کنفرانس هسته ای ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1398)
 • Reza Neshati, Mohammad Reza Rashidian Vaziri, Farhood Ziaie, Measuring the temperature dependence of refractive index in water phantom for precise monitoring of the absorbed dose by radiation therapy techniques, 5th International Reliability and safety Engineering Conference, Shiraz, Iran (1397)
 • Reza Neshati, Mohammad Reza Rashidian Vaziri, Farhood Ziaie, Determination of temperature dependence of refractive index in PMMA phantom by interferometry for accurate measurement of absorption dose in optical calorimetry, 5th International Reliability and safety Engineering Conference, Shiraz, Iran (1397)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، معصومه زینلی، بابک ژاله، افشان امیدوار، مهنا نازاری. "بررسی رابطه بین خواص الکترونی و نوری نانوکامپوزیت پلی استایرن- دی اکسید تیتانیوم"، کنفرانس فیزیک ایران 1397، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین (1397)
 • امیر‌محمد بیگ‌‌زاده، محمد‌‌‌رضا رشیدیان وزیری و فرهود ضیائی، "اندازه‌‌گیری انرژی حاصل از جذب پرتوی غیریون‌ساز لیزری در آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، دانشگاه کاشان. (1397)
 • رضا نشاطی، محمد‌‌‌رضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی و امیر‌محمد بیگ‌‌زاده، "اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتومهای آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری"، پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، دانشگاه کاشان. (1397)
 • حوریسا نجفیان؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ بتول سجاد؛ امیرمحمد بیگزاده؛ امیر عباسی، "تعیین اندازه نمونه‌های زیستی سفادکس با استفاده از روش میکروسکوپی تمام‌نگاری دیجیتال"، بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز (1397)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری؛ معصومه زینلی؛ بابک ژاله؛ افشان امیدوار؛ امیر عباسی، "افزایش ضریب شکست غیرخطی پلیمر پلی استایرن با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم"، بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز (1397)
 • امیرمحمد بیگ‌زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی، مهدی جانبازی، امیر عباسی، "اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز (1397)
 • علیمرادیان، نرگس؛ پرتوی شبستری، ناصر؛ رشیدیان وزیری، محمدرضا. "طراحی نظری و ساخت تجربی توری پراش قطبش گر برای طول موج 6/441 نانومتر لیزرهای هلیوم- کادمیوم"، هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور 1396، شیراز. (1396)
 • محمد رضا رشیدیان وزیری، افشان امیدوار، بابک ژاله، امیر عباسی. "کاهش نقایص ساختاری و افزایش ضریب شکست غیرخطی اکسیدگرافن با نانوذرات پالادیوم"، کنفرانس فیزیک ایران 1396، یزد. (1396)
 • محمد رضا رشیدیان وزیری، افشان امیدوار، بابک ژاله، ناصر پرتوی شبستری، امیر عباسی. "بررسی خواص پلاسمون سطحی نانوذرات طلای تهیه شده به روش کندوسوز لیزری"، کنفرانس فیزیک ایران 1396، یزد. (1396)
 • محمد رضا رشیدیان وزیری، امیرمحمد بیگ زاده، مهرداد یاراحمدی، محمود ملاباشی، فرهود ضیایی، امیر عباسی. "استخراج اطلاعات سه‌بعدی دز جذبی با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، کنفرانس فیزیک ایران 1396، یزد. (1396)
 • ایران حسین زاده لیش، هاشم حجتی راد، محمد هادی ملکی، محمد رضا رشیدیان وزیری. "بررسی ساختار و خواص اپتیکی لایه های نازک MgF2 و SiO2 لایه نشانی شده به روش خراشان"، هشتمین کنفرانس ملی خلأ ایران 1396، تهران. (1396)
 • امیر عباسی، محمد رضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، عباس بهجت. "اندازه گیری خواص نورگرمایی آب با استفاده از روش های روبش z و طیف نگاری عدسی گرمایی"، کنفرانس فیزیک ایران 1395، شیراز (1395)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، علی کرمیان زیارانی، حمید نجاری، امیر عباسی. "به دست آوردن توزیع ضریب شکست توری پراش به روش تداخل سنجی تمام نگاری دیجیتال"، کنفرانس فیزیک ایران 1395، شیراز (1395)
 • افشان امیدوار، محمدرضا رشیدیان وزیری، بابک ژاله و ناصر پرتوی شبستری. "بررسی خواص نوری و پلاسمون سطحی نانوذرات پالادیوم و ترکیب آنها با اکسیدگرافن"، چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن 1395، تهران. (1395)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، افضل مصطفوی حسینی، علی هاشمی زاده. "محاسبه مونت کارلوی توزیع ضخامت لایه های فلزی تهیه شده به روش لایه نشانی لیزرپالسی"، سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران 1395، تهران. (1395)
 • ایران حسین زاده لیش، محمدرضا رشیدیان وزیری. "افزایش بازتاب آینه های مورد استفاده در تکنولوژی نیروگاه های حرارتی خورشیدی با استفاده از لایه های دی الکتریک"، سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران 1395، تهران. (1395)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، علی کرمیان زیارانی، ناصر پرتوی شبستری، حمید نجاری، عیسی علیدخت. "مقایسه ای بین روش های دو و سه فازی در تمام نگاری دیجیتال جابه جایی فاز"،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد. (1394)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، بابک ژاله، پریسا فخری، عیسی علیدخت، مالک محمودی. "بررسی خواص نوری غیرخطی اکسیدگرافن آمیخته شده با نانوذرات طلا"،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد. (1394)
 • امیر عباسی، عباس بهجت، محمدرضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، شایسته دادفرنیا، الهه کاظمی. "مقایسه حساسیت آرایشهای مختلف اسپکترومتر عدسی گرمایی لیزری در تعیین مقادیر ناچیز مالاچیت گرین در آب"،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد. (1394)
 • M.R. Rashidian Vaziri, B. Jaleh, P. Fakhri, N. Partovi Shabestari. "An investigation on the role of surrounding media in changing the reverse saturable absorption of Graphene oxide/Au nanocomposite", 6th International Conference on Nanostructues (ICNS6), Kish, Iran (1394)
 • A. Omidvar, M.R. Rashidian Vaziri, B. Jaleh, N. Partovi Shabestari. "Enhanced cyan fluorescence in graphene oxide/palladium nanocomposite", 6th International Conference on Nanostructues (ICNS6), Kish, Iran (1394)
 • افشان امیدوار، بابک ژاله، محمدجواد ترکمانی، محمدرضا رشیدیان وزیری. "تهیه و مشخصه یابی نانوذرات پالادیوم از طریق کندگی لیزر نئودیوم یاگ در محیط مایع"، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن 1394، ملایر. (1394)
 • امیر عباسی، محمدرضا رشیدیان وزیری، الهه کاظمی، عباس بهجت، شایسته دادفرنیا، ناصر پرتوی شبستری. "اندازه گیری مقادیر ناچیز عنصر اورانیوم در آب های زیر زمینی شهر یزد با روش SPE-DLLME-DTLS"، چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران، 1394، همدان. (1394)
 • اسماءالسادات معتمدی، یاسمن گلیان، محمدرضا رشیدیان وزیری و فرشته حاج اسماعیل بیگی. "بررسی پاسخ نوری غیرخطی و غیرموضعی لایه‌های نازک نانوساختار مس"، کنفرانس فیزیک ایران 1393، زاهدان. (1393)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری. "توصیف نظری پدیده خودکانونی با انتشار تپ های لیزری کوتاه و پرشدت در محیط های غیرخطی کر"،سومین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، 1393، تهران. (1393)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری. "بررسی نظری روش تعیین ضریب شکست غیرخطی اجسام با مشاهده حلقه های پراش مشاهده شده در میدان دور"،سومین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، 1393، تهران. (1393)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، عیسی علیدخت، بهاره زارع فارسانی. "حذف پراش مرتبه صفر در تصاویر بازسازی شده به روش تمام نگاری دیجیتال"،سومین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، 1393، تهران. (1393)
 • یاسمن گلیان، فرشته حاج اسماعیل بیگی، اسماءالسادات معتمدی و محمدرضا رشیدیان وزیری. "لایه‌‌نشانی لیزر تپی نانوساختار مس و مشخصه‌یابی نوری غیرخطی آن‌"، سومین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، 1393، تهران. (1393)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری. "محاسبه فاصله کانونی مؤثر عدسی شکل گرفته در محیطهای غیرخطی در اثر تابش باریکه های لیزری"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1393، تهران. (1393)
 • ناصر پرتوی شبستری، محمدرضا رشیدیان وزیری، عیسی علیدخت و بهاره زارع فارسانی. "حذف تصویر مزدوج و نوفه ها در تمام نگاری دیجیتال "، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1393، تهران. (1393)
 • امیر عباسی، عباس بهجت، شایسته دادفرنیا، محمدرضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، الهه کاظمی. "اندازه گیری مقادیر کم اورانیوم در آب با استفاده از روش طیف سنجی عدسی گرمایی دوپرتویی لیزری و مقایسه آن با روش SPE-DLLME-FOLADS"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1393، تهران. (1393)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری. "به دست آوردن روابط روبش z برای محیط های غیرخطی با پاسخ غیرموضعی"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، ایران، شیراز 1392 . (1392)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، "توصیف نحوه انتشار باریکه های لیزری در محیط های غیرخطی با استفاده از مدل کانال گونه"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، ایران، شیراز 1392 . (1392)
 • فرشته حاج اسماعیل بیگی، اسماءالسادات معتمدی، یاسمن گلیان، محمدرضا رشیدیان وزیری، "لایه‌نشانی لیزر تپی لایه‌های نازک روی و بررسی خواص محدودسازی نوری آن‌ها"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، ایران، شیراز 1392 . (1392)
 • فرشته حاج اسماعیل بیگی، اسماءالسادات معتمدی، یاسمن گلیان و محمدرضارشیدیان وزیری. "بررسی و اندازه‌گیری ضرایب جذب غیرخطی لایه‌های نانوذرات طلای تهیه شده به روش لایه نشانی لیزر تپی"، کنفرانس فیزیک ایران 1392، بیرجند (1392)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، فرشته حاج اسماعیل بیگی. "بررسی خواص نوری لایه های نانوساختار طلای آماده شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی"، کنفرانس مشترک نانوی ایران-کره 1391، تهران. (1391)
 • یاسمن گلیان، اسماءالسادات معتمدی، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرشته حاج اسماعیل بیگی، محمدهادی ملکی. "بررسی خواص محدودسازی اپتیکی لایه‌های نازک نانوساختارمس"، کنفرانس فیزیک ایران 1391، دانشگاه یزد (1391)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، فرشته حاج اسماعیل بیگی، محمدهادی ملکی. "شبیه سازی و بدست آوردن شرایط بهینه لایه نشانی لیزر پالسی برای کاربردهای اپتیکی"، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه تبریز 1390 (1390)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، فرشته حاج اسماعیل بیگی، محمدهادی ملکی. "شبیه سازی گرم کن لیزری گازکربنیک برای گرمایش همگن زیرلایه های دیسک شکل در کاربردهای لایه نشانی لیزر پالسی"، کنفرانس فیزیک ایران 1389، دانشگاه بوعلی سینا، همدان (1389)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، فرشته حاج اسماعیل بیگی، محمدهادی ملکی، "شبیه سازی پارامترهای رشد لایه آلومینیوم به روش لیزرپالسی‌ و وابستگی آن ها به فشار گاز آرگون و فاصله ی هدف-زیرلایه"، چهارمین کنفرانس ملی خلأ ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان 1389 (1389)
 • M R Rashidian Vaziri, F Hajiesmaeilbaigi and M H Maleki, Improvement in Electrical Properties of PEDOT:PSS Conductive Polymer by Embedding Laser-Produced Au Nanoparticles, 13th Iranian Student Conference on Electrical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 15-17 September 2010 (1389)
 • Samaneh Sharif, Mohammad Reza Rashidian Vaziri and Sima Afsharnejad, Simulation of protein adsorption in a typical body cell, J. Iran. Chem. Soc. 7, Suppl. 1, Proceeding of the 9th Iran Biophysical Chemistry Conference, February 2010, p. S77 (1388)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • سحر سهرابی، میترا وصال، هدیه پازوکیان، محمود ملاباشی، محمدرضا رشیدیان وزیری . "بررسی میکروساختارها و تغییر خواص نوری ایجاد شده در پلی متیل متاآکریلات با تابشدهی توسط لیزر گازکربنیک"، مجله علوم و فنون هسته ای، دوره 42، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 62-70. (1400)
 • مجید نودهی، امیرمحمد بیگ زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، رضا کریمی. "مطالعه ی تغییر خواص نوری پلیمر پلی متیل متاآکریلات پرتودیده با تابش گاما"، مجله علوم و فنون هسته ای، . (1400)
 • سحر سلیمی میدانشاهی، محمدرضا رشیدیان وزیری، امیرمحمد بیگ زاده، فاطمه شهشهانی. "اندازه گیری تغییرات دمایی ضریب شکست آب با استفاده از روش تداخلسنجی دیجیتال به منظور ساخت دزیمتر نوری"، مجله علوم و فنون هسته ای، جلد 41 شماره 91 صفحات 126-135. (1399)
 • امیرمحمد بیگ‌زاده، محمدرضا باسعادت، محمدرضا رشیدیان وزیری."بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی"، فصلنامه اپتوالکترونیک، دوره 3 شماره 2 صفحه 87-92. (1399)
 • امیرمحمد بیگ‌زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی، مهدی جانبازی. "اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، فصلنامه اپتوالکترونیک، دوره 2 شماره 3 صفحه 9-14 (1398)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری. "ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری"، فصلنامه اپتوالکترونیک،دوره 2 شماره 3 صفحه 15-24 (1398)
 • امیرمحمد بیگ زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، حسین آفریده و غلامرضا اطاعتی. "اندازه‌گیری وابستگی دمایی چگالی آب با استفاده از ابزارطراحی شده چگالی‌سنج گاما"، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۹ شماره ۳ صفحات ۵۲۹-۵۳۵. (1398)
 • رضا نشاطی، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی و امیرمحمد بیگزاده."اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتومهای آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری"، مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد 8، شماره 2، 55-60. (1398)
 • امیرمحمد بیگ‌زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری، فرهود ضیائی."اندازه‌‌گیری انرژی حاصل از جذب پرتوی غیریون‌ساز لیزری در آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال"، مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد 8، شماره 2، 1-8. (1398)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، امیرمحمد بیگ زاده و فرهود ضیائی."اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر"، مجله علمی پژوهشی «علوم و فن آوریهای پدافند نوین»، جلد 9، شماره 4. (1397)
 • رضا نشاطی، محمدرضا رشیدیان وزیری و فرهود ضیائی."اندازه گیری تجربی وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم آب برای پایش دقیق دز جذبی در روشهای پرتودرمانی"، مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد 6، شماره 3. (1397)
 • امیرمحمد بیگ زاده، محمدرضا رشیدیان وزیری و فرهود ضیائی."به کارگیری روش تداخل سنجی تمام نگاری دیجیتال با نوردهی دوگانه برای محاسبه میزان دز جذبی در پلیمر پلی متیل متاآکریلات"، مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد 5، شماره 4. (1396)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، ساناز داودی و حبیب مجیدی ذوالبنین. "مقایسه روشهای بازسازی جبهه موج در تمام نگاری دیجیتال"، فصلنامه فیزیک اتمی و مولکولی، جلد 8، شماره 31. (1396)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، افضل مصطفوی حسینی، علی هاشمی زاده عقدا، نرگس علیمرادیان. "شبیه سازی مونت کارلوی فرآیند لایه نشانی با لیزر پالسی و بررسی تغییر فاصله هدف تا زیرلایه بر مشخصات لایه ها"، فصلنامه اپتوالکترونیک،جلد 3، 16-9. (1395)
 • محمد رضا رشیدیان وزیری، ناصر پرتوی شبستری، عیسی علیدخت و بهاره زارع فارسانی. "حذف پراش مرتبه صفر در تصاویر بازسازی شده به روش تمام نگاری دیجیتال"، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد 15، شماره 4، 447-452 (1394)
 • ناصر پرتوی شبستری؛ عیسی علیدخت؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ مالک محمودی شربیانی. "آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام نگاری دیجیتال "، فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی،جلد 23، 7-1. (1394)
 • محمدرضا رشیدیان وزیری، سمیه داودی، ناصر پرتوی شبستری و مالک محمودی شربیانی. "روشی خودکار برای اندازه گیری صافی سطح قطعات نوری درتداخل سنجی"،فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی،جلد 24، 22-16. (1394)
 • ناصر پرتوی شبستری، محمد رضا رشیدیان وزیری، عیسی علیدخت و بهاره زارع فارسانی. "حذف تصویر مزدوج و نوفه ها در تمام نگاری دیجیتال"، فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی، جلد 15، 35-41 . (1392)

تالیفات

 • کتاب میکروسکوپی به روش تمام نگاری دیجیتال، اصول، روشها و کاربردها (انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران) - 1397 - فارسی
 • کتاب تمام نگاری کاربردی (اصول تمام نگاری) (لیتالی) - 1393 - فارسی

سوابق استادی