خانم مهندس پریان مسعودی

Engineer parian masoudi

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (74650)

2