آقای دکتر محمد سلطانی دلگشا

Dr. Mohammad Soltani Delgosha

دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

Researcher ID: (74590)

7
1
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاههای روان شناختی و مهارت های رفتاری (1396-تاکنون)