آقای دکتر یوسف زندی

Dr. Yousef Zandi

دانشیار مهندسی عمران - سازه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74549)

65
12
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی