آقای دکتر حمید حاتمی

Dr. Hamid Hatami

استادیار

Researcher ID: (64355)

30
9
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • حاتمی حمید. اثر پرایمینگ و کود پتاسیم بر عملکرد کلزا در تاریخ های مختلف کاشت. مجله پژوهش های زراعی در حاشیه کویر. شماره 1 (1393)
 • حاتمی حمید،امیر آینه بند، مهدی عزیزی، افشین سلطانی و علیرضا دادخواه .تاثیر کودپتاسیم بر رشد وعملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. شماره 2 (1389)
 • حاتمی حمید، مهدی عزیزی، افشین سلطانی و علیرضا دادخواه. عکس العمل ذرت دانه ای به آرایش و تراکم کاشت در استان خراسان شمالی. مجله کشاورزی پویا شماره3 (1388)
 • حاتمی حمید،امیر آینه بند، مهدی عزیزی، افشین سلطانی و علیرضا دادخواه. پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی. مجله دانش نوین کشاورزی شماره 15 (1388)
 • حاتمی حمید، علیرضا دادخواه، سیدمحمد لنگری و عادل شادلو. پاسخ سویای رقم هابیت به مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. شماره 1 (1388)
 • حاتمی حمید،امیر آینه بند، مهدی عزیزی و علیرضا دادخواه. تاثیر کود نیتروژن بر رشد وعملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی. مجله الکتونیک تولید گیاهان زراعی. شماره 2 (1388)
 • حاتمی حمید و ناصر لطیفی. تاثیر آرایش کاشت بر ویژگیهای کمی و تکنولوژیکی الیاف پنبه در کشت مخلوط با شبدر برسیم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی شماره 2 (1383)
 • حاتمی حمید و ناصر لطیفی. اثر مقادیر مختلف بذر و زمانهای کاشت بر عملکرد ماده خشک شبر برسیم تحت تاثیر کشت مخلوط با پنبه. مجله پژوهش و سازندگی شماره 50 (1380)
 • حاتمی حمید و سرالله گالشی. اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی گندم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی شماره 1و2 (1378)

سوابق استادی

 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تحصیلات تخصصی

 • دکتری حرفه ای زراعت 1383-1388
 • کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1376-1378
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1372-1376