آقای دکتر منوچهر جوانمردی

Dr. Manouchehr javanmardi

استادیار

Researcher ID: (55699)

32
3
5
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (1378-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی جغرافیای طبیعی (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی (تاکنون)