آقای دکتر رضا نوری شادمهانی

Dr. Reza Nouri Shadmani

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (515955)

4
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور