آقای دکتر محسن جاوری

Dr. Mohsen Javeri

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446622)

3
19
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی