آقای دکتر حمید جلالیان

Dr. Hamid Jalalian

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (496267)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.