حمید جلالیان | سیویلیکا

دکتر حمید جلالیان

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حمید جلالیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی درس آموخته های مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در آبادانی و پیشرفت نواحی روستایی (دبیر علمی)
  • دانشگاه خوارزمی (عضو هیات علمی)