آقای دکتر جبرائیل رزمجو

Dr. Jabraeil Razmjou

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (489716)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.